Koningskinderen vindt het erg belangrijk dat uw kind wordt opgevangen in een gezonde en hygiënische omgeving. Bij de inrichting van onze ruimtes en tijdens dagelijkse activiteiten (zoals eten, drinken en toilet bezoek) wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden. Op elke groep ligt voor de pedagogisch medewerkers een map met daarin ons beleid en verschillende protocollen. Het beleid veiligheid & gezondheid is daar onderdeel van en bestaat o.a. uit een risico inventarisatie en een plan van aanpak. Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd en met de pedagogisch medewerkers besproken. U kunt aan de vestigingsmanager vragen of u deze documenten eens mag inzien.

Er worden verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om gezondheid en hygiëne te garanderen. Zo wordt er regelmatig de was gedaan en is er (naast de dagelijkse schoonmaak) vast schoonmaakpersoneel bij ons in dienst. De meeste pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een Kinder EHBO en/of BHV diploma. Tevens let ons personeel er op of kinderen zich ziek voelen en leren zij hun hygiënisch te leven (zoals een handje voor de mond bij het hoesten en handen wassen na toilet bezoek). Alle verzorginsproducten (Naïf) worden door Koningskinderen geleverd en zijn bij onze prijs inbegrepen (uitgezonderd peuterspeelzalen).

Koningskinderen hanteert in lijn met de aanbevelingen van de Commissie Gunning een strikt beleid ter voorkoming van ongewenste intimiteiten bij kinderen. Er heerst binnen onze organisatie een open bedrijfscultuur en er is veel aandacht voor het functioneren van onze medewerkers. Directie, vestigingsmanagers, assistent leidinggevenden, onze pedagoog en natuurlijk de pedagogisch medewerkers zelf zien voortdurend toe op veilige en gezonde opvang. Daarnaast vindt er landelijk een continue screening plaats van alle medewerkers in de kinderopvang branche. Ons beleid op dit gebied – dat in overleg met de oudercommissies tot stand is gekomen – kunt u hier downloaden.

De overheid controleert de aspecten die samenhangen met de gezondheid en hygiëne van kinderopvang en buitenschoolse opvang. De plaatselijke GGD is belast met deze taak en kijkt daarbij naar wettelijke regelgeving op de verschillende onderdelen binnen de organisatie. Het GGD inspectie-rapport ligt voor u ter inzage op onze vestigingen en op het kantoor. U kunt deze hier tevens downloaden.

Ziekte

Kinderen zijn vaker ziek dan volwassenen en kunnen veelal minder goed aangeven wat er aan de hand is. Daarom is het van groot belang dat ouders en pedagogisch medewerkers altijd alert zijn als een kind zich niet goed voelt en weten hoe zij in bepaalde situaties moeten handelen. In overleg met leidinggevenden kan door een pedagogisch medewerker op basis van de klachten bepaald worden dat een kind door de ouders opgehaald moet worden of dat er in ernstige gevallen direct een arts gewaarschuwd zal worden. Uitgangspunten daarbij zijn de informatievoorziening van de GGD rondom bepaalde ziekten, het welbevinden van het zieke kind, de groepssamenstelling, gezondheid van andere kinderen en tenslotte het dagprogramma.

Als een kind zich ‘niet zo lekker voelt’, maar geen acute medische hulp, rust of uitgebreide aandacht nodig heeft (bijvoorbeeld bij lage koorts), kan het gerust naar het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de naschoolse opvang komen. Soms is een ziekte besmettelijk; Afhankelijk van het moment van constatering en de incubatietijd kan de besmetting van andere kinderen al wel of nog niet hebben plaatsgevonden, waardoor een kind in dergelijke gevallen niet altijd persé thuisgehouden hoeft te worden. Het is voor de andere ouders en kinderen evenwel van belang dit zo snel mogelijk met de pedagogisch medewerker te bespreken, zodat er adequaat gehandeld kan worden en heersende ziekten tijdig gecommuniceerd kunnen worden. Afhankelijk van groepssamenstelling en dagprogramma kan bij dezelfde diagnose soms op verschillende manieren door ons gereageerd worden. Indien uw kind medicijnen moet gebruiken, kunt u de pedagogisch medewerker vragen deze overdag toe te dienen. U dient de geneesmiddelen dan wel zelf mee te brengen en een medicijnverklaring te ondertekenen.

Wanneer kunt u uw kind wel of juist niet naar het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de buitenschoolse opvang brengen? Allereerst moet er (liefst door een arts) een duidelijke diagnose gesteld worden. Hieronder staat bij veel voorkomende ziekten beschreven of u uw kind wel of niet bij Koningskinderen kunt brengen (mits het zich goed genoeg voelt).

 

Ziekte Wel of niet komen?
RS virus Het kind mag wel komen, omdat besmetting al heeft plaatsgevonden.
Hoofdluis Het kind mag niet komen, todat de behandeling voorbij is.
Kinkhoest Het kind mag wel komen, omdat besmetting al heeft plaatsgevonden.
Diaree Het kind mag niet komen, totdat de diaree over is.
Wormpjes Het kind mag wel komen, mits het een kuur van de huisarts heeft.
Spruw Het kind mag wel komen, mits een infectiedodend middel is gebruikt.
Ontstoken oren Het kind mag wel komen, als het zich goed genoeg voelt en geen koorts heeft.
Ontstoken ogen Het kind mag wel komen, als het zich goed genoeg voelt.
Waterpokken Het kind mag wel komen, omdat besmetting al heeft plaatsgevonden.
Vijfde ziekte Het kind mag wel komen, als het zich goed genoeg voelt.
Zesde ziekte Het kind mag wel komen, als het zich goed genoeg voelt.
Koortslip Het kind mag wel komen, mits behandeld met crème of wanneer de blaasjes reeds zijn ingedroogd.
Krentenbaard Het kind mag niet komen, tenzij de plekjes zijn ingedroogd of afgedekt, danwel 48 uur nadat is begonnnen met antibiotica.

Samenwerking Paul Klaver Kinderfysiotherapie

Vanaf eind augustus 2019 heeft onze locatie De Sterrendaalders de beschikking over een eigen kinderfysiotherapeut. Met deze dienst willen wij ons serviceniveau verder verhogen: u kunt uw zoon of dochter tijdens de opvang laten behandelen en hoeft hiervoor niet meer apart een afspraak te maken met de kinderfysiotherapeut. Het gaat om een pilot, bij succes zullen wij deze service uitbreiden naar andere vestigingen. Meer informatie leest u hier.