Beste ouders/verzorgers,

Net als u zijn wij blij dat de kinderopvang en BSO, nadat wij i.v.m. COVID-19 enige tijd gesloten waren, weer van start zijn gegaan. Dit brengt wel met zich mee dat wij de nodige maatregelen moeten (blijven) nemen, zodat wij de opvang op een verantwoorde wijze kunnen organiseren. Denk hierbij aan extra (hand)hygiëne en looproutes. Wij zien dat dat in de praktijk tot nu toe heel goed gaat, dank voor uw medewerking!

Waar we ook tegen aan lopen, is dat kinderen met (milde) klachten die kunnen duiden op een COVID-19 besmetting in principe niet naar de opvang mogen komen. Denk hierbij aan neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk/smaak, of koorts. Wij dienen hierin de richtlijnen van het RIVM op te volgen en wij houden de adviezen van de Rijksoverheid en de GGD nauwlettend in de gaten. Dit wordt ons opgelegd. Wij begrijpen dat dit tot vervelende situaties kan leiden, maar vragen uw begrip voor de huidige situatie.

Als u denkt dat de klachten van uw kind chronisch/niet-COVID-19 gerelateerd zijn, dan kunt u sinds vorige week contact opnemen met de GGD voor een test of consult met een aan de GGD verbonden jeugdarts. Als uit de test blijkt dat geen sprake is van COVID-19, dan kan het kind direct weer komen. Als de GGD het kind niet test, maar o.b.v. een consult met de jeugdarts wordt gesteld dat het om chronische/niet COVID-19 gerelateerde klachten gaat, dan kan het kind ook gewoon weer komen. Indien de klachten gaandeweg toch veranderen/verergeren, dan dient u uw kind weer op te halen.

Hieronder nogmaals in het kort de huidige door de overheid opgestelde richtlijnen op een rijtje:

  • Kinderen met (milde) klachten die kunnen duiden op een COVID-19 besmetting blijven thuis;
  • Indien iemand anders uit het huishouden van een kind klachten heeft die kunnen duiden op COVID-19 én hierbij ook koorts heeft, blijft het gehele gezin thuis;
  • Kinderen met chronische (verkoudheids)klachten mogen wél naar de opvang. Als uw kind verkouden is of andere klachten heeft waarvan u denkt dat die chronisch/niet COVID-19 gerelateerd zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de GGD voor een test of consult met een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts infectiebestrijding. Zie ook de LCI-richtlijn COVID-19;
  • Indien uw kind 24 uur geen klachten meer heeft óf uit een test/consult blijkt dat geen sprake is van COVID-19, dan mag het weer naar de opvang komen.

Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Zodra de richtlijnen veranderen, zullen wij u hier zo nodig van op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,
Namens Koningskinderen,

Patricia Neefjes
Kwaliteitsmanager

***

Dear parents/guardians,

We are as happy as you are that all the children can come to day care and after school care, after we have been closed for a while because of COVID-19. We (still) have to take the necessary measures, so day care can continue in a safe and responsible way. You can think about good (hand)hygiene and walking routes. We see that this is going very well and we would like to thank you for your collaboration!

We also run in to that children with (mild) symptoms that could match with COVID-19 in principle can’t come to day care. You can think about nose colds, running nose, sneezing, sore throat, sudden loss of smell/taste, or fever. We have to follow the guidelines from the RIVM and we keep a close eye on the advice of the national government and the GGD. This is being imposed to us. We understand that this can lead to unpleasant situations, but we ask for your understanding in this current situation.

If you think that your child its symptoms are chronic/not COVID-19 related, you can contact the GGD since last week for a test or consult with a youth doctor that is connected to the GGD. If this test shows that it’s not COVID-19, your child can come to day care right away. When the GGD is not going to test the child, but based on a consult with a youth doctor who says that these symptoms are chronic/not COVID-19 related, your child can come to day care too. When the symptoms are changing/when they are getting worse, you have to pick up your child.

Here you can read the short version of the current guidelines that the government has drawn up:

  • Children with (mild) symptoms that could match with an infection with COVID-19 have to stay at home;
  • When someone in the household of the child is have symptoms that could match with an infection with COVID-19 and also having fever, the whole family is staying at home;
  • Children with chronic (cold)symptoms are allowed to come to day care. When your child is having a cold or having other symptoms that you think it’s chronic/not COVID-19 related, you can contact the GGD for a test or consult with a youth doctor that is connected to the GGD or doctor infection control.
  • When your child doesn’t have any symptoms for about 24 hours or when you have done a test or an consult with a youth doctor that tells you that it isn’t COVID-19, it can come to day care.

We hope to have you informed sufficiently for this moment. When the guidelines are changing, we will inform you when it’s needed.

Kind regards,
On behalf of Koningskinderen

Patricia Neefjes
Quality manager