Werken bij Koningskinderen

werken

Binnen de kinderopvang spelen onze medewerkers een belangrijke rol. Naast veiligheid, hygiëne, goede verzorging en gezonde voeding moet het personeel op een deskundige, professionele en pedagogisch verantwoorde manier met de kinderen omgaan. Om kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te kunnen waarborgen besteedt Koningskinderen veel aandacht aan de selectie en verdere loopbaan van haar medewerkers. Iedere vestiging van Koningskinderen heeft een eigen ‘team’ en wordt geleid door een vestigingsmanager. Voor ouders en kinderen streven wij er naar zoveel mogelijk met ‘vaste gezichten’ op de groepen te werken. Een aantal medewerkers werkt daarnaast flexibel op verschillende vestigingen en groepen.

Op de groepen werken gemiddeld twee of drie pedagogisch medewerkers, afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd (maximaal 12 tot 16 op het KDV en maximaal 20 tot 30 op de BSO). Op de krijtbordjes die bij de groepen hangen, staan de namen van de pedagogisch medewerkers van die dag vermeld. De pedagogisch medewerk(st)ers van de Buitenschoolse opvang spreken voordat zij de kinderen van school gaan halen de bijzonderheden van de dag door en zetten de lunch klaar. Wanneer ten minste tien uur opeenvolgend opvang wordt geboden, mag de groep maximaal drie uur per dag afwijken van de beroepskracht-kind-ratio (BKR). Bij de buitenschoolse opvang is dat maximaal een half uur tijdens de reguliere schoolweken. De mogelijkheid om af te wijken van de BKR houdt verband met de maximale tijdsduur dat medewerkers kunnen worden ingezet en hun recht op pauze. De tijden waarop wordt afgeweken, worden per groep bepaald. Op het kinderdagverblijf en op dagen dat de BSO meer dan 10 uur geopend is (tijdens vakanties en andere vrije dagen) zijn deze tijden iedere week gelijk (de dagen van de week kunnen wel verschillen). Als er op enig moment voor langere tijd een verandering optreedt in de groeps- en/of de personeelsbezetting, dan kan dat aanleiding zijn om de tijden waarop wordt afgeweken aan te passen. Deze tijden leggen wij vast in het pedagogisch werkplan van de locatie. Een overzicht hiervan wordt zichtbaar opgehangen op de groep. Tevens wordt een duplicaat opgenomen in de beleidsmap op de locatie. Bij het afwijken van de BKR mag nooit minder dan de helft van het reguliere aantal medewerkers worden ingezet. Bij een afwijking mag een pedagogisch medewerker daarnaast nooit alleen zijn in het gebouw. Als op één locatie twee medewerkers zijn, dan blijft de medewerker met pauze in het gebouw.

Het is daarnaast mogelijk om tijdens gerichte (spel)activiteiten buiten de stamgroep, jaarfeesten en buitenspelen op groepsniveau af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio, als niet alle kinderen (tegelijkertijd) deelnemen. Groepen kunnen ook tijdens rustige dagen/vakanties samengevoegd worden. De begeleiding/verzorging is echter altijd passend bij de behoefte die de individuele kinderen hebben.

’s Ochtends van 7.30 – 8.00 uur en ’s Middags van 18.00 – 18.30 vindt er centrale opvang plaats in één of meerdere samengevoegde groepen, omdat er dan minder kinderen aanwezig zijn. De groepen voor 'Kinderopvang Compact' zijn korter geopend (8.00 uur tot 18.00 uur), waardoor centrale opvang aan de randen van de dag niet nodig is. Bij de peuterspeelzalen is de groep continu volledig bezet (8.30 uur tot 12.00 uur).

Pedagogisch coach
Wij vinden het belangrijk om ons personeel goed te coachen, onder andere op pedagogisch vlak. Dit is tevens een wettelijke verplichting, de omvang ervan is afhankelijk van het aantal locaties en de hoeveelheid medewerkers in dienst. Koningskinderen heeft op 1 januari 2019 14 locaties en in totaal 151 fte. Op grond van de Wet IKK is de minimale inzet daarom op jaarbasis:

 • Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 2 x 50 = 100 uur per locatie (KDV+BSO)
 • Coaching pedagogisch medewerkers
  • Koning Lijsterbaard: 14 fte x 10 uur = 140 uur
  • De Sneeuwkoningin: 28 fte x 10 uur = 280 uur
  • De Sterrendaalders: 37 fte x 10 uur = 370 uur
  • Berenpels: 20 fte x 10 uur = 200 uur
  • De Gouden Sleutel: 19 fte x 10 uur = 190 uur
  • De Kleine Prins: 19 fte x 10 uur = 190 uur
  • Goudlokje: 14 fte x 10 uur = 140 uur

Het totaal aantal uren komt daarmee uit op minimaal 2.210 uur per jaar (43,3 uur per week o.b.v. 51 weken). In de praktijk gaan wij van een hoger aantal uren uit (2.434 uur per jaar/48 uur per week). Hiervoor zetten we in totaal 8 pedagogen in, waarvan 1 overkoepelend (hoofd pedagoog). Deze uren worden (gemiddeld) per week als volgt over de verschillende locaties verdeeld:

 • Koning Lijsterbaard: 2 uur pedagogische beleidsontwikkeling; 4 uur coaching
 • De Sneeuwkoningin: 2 uur pedagogische beleidsontwikkeling; 6 uur coaching
 • De Sterrendaalders: 2 uur pedagogische beleidsontwikkeling; 6 uur coaching
 • Berenpels: 2 uur pedagogische beleidsontwikkeling; 4 uur coaching
 • De Gouden Sleutel: 2 uur pedagogische beleidsontwikkeling; 6 uur coaching
 • De Kleine Prins: 2 uur pedagogische beleidsontwikkeling; 4 uur coaching
 • Goudlokje: 2 uur pedagogische beleidsontwikkeling; 4 uur coaching

Bij de verdeling van de coaching uren zorgen we er voor dat elke pedagogisch medewerker een vorm van coaching krijgt. Dat kan ‘coaching on the job’ zijn, maar bijv. ook coaching tijdens studiedagen en teamvergaderingen. Daarbij wordt meegewogen of er behoefte is aan individuele coaching trajecten, bijv. bij jonge medewerkers die nog kunnen groeien of oudere medewerkers die zich moeten aanpassen aan de eisen van deze tijd. Ook kan het zo zijn dat er meer behoefte is aan pedagogische sturing in verband met de huidige groepsdynamiek.