[English translation below]

Vanavond heeft het kabinet bekend gemaakt dat de huidige strenge maatregelen in de strijd tegen het corona virus voorlopig helaas nog niet afgeschaald kunnen worden. Er zijn nog teveel besmettingen en de komst van de Britse mutatie van het virus noopt tot terughoudendheid in versoepelingen. Dit betekent concreet dat onze kinderdagverblijven voorlopig nog even gesloten blijven. Er geldt een uitzondering voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen. Ouders die noodgedwongen geen gebruik kunnen maken van de opvang, zullen ook deze periode volledig gecompenseerd worden.

Noodopvang
De regeling voor noodopvang is ongewijzigd. Wij bieden noodopvang aan voor:

  • Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Als het écht niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen alsnog naar de noodopvang brengen.
  • Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is (in overleg en ter beoordeling van onze pedagoog).

De lijst met cruciale beroepen vindt u hier. Het aanvragen van noodopvang gebeurt op dezelfde wijze als in de afgelopen weken.

Compensatie
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang, maar dat nu niet kunnen doen, worden net als in de afgelopen periode volledig gecompenseerd voor de kosten die zij maken. Deze compensatie bestaat uit twee gedeelten: (1) het gedeelte van uw eigen bijdrage tot aan de maximale fiscale uurprijs, dit wordt door de overheid (SVB) uitbetaald en (2) het gedeelte dat u betaalt boven de maximale fiscale uurprijs, dit gedeelte wordt door Koningskinderen uitbetaald. De datum waarop de compensatie wordt uitbetaald is op dit moment nog niet bekend. Wij streven er naar om dit v.w.b. ons gedeelte eind februari te doen voor de periode december-januari en eind maart voor de periode februari.

Als u de facturen niet meer betaalt, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag en compensatie, alsmede uw recht op plaatsing na de verplichte sluiting. Als er niks verandert in uw situatie, hoeft u ook geen wijzigingen door te geven aan de belastingdienst.

Koningskinderen Thuis
Net als in de afgelopen weken, zullen wij met ons team een programma opzetten voor thuis. Ook zullen onze medewerkers zo nu en dan een bericht en/of een filmpje in onze app plaatsen. Zo proberen wij in deze situatie contact met u en de kinderen te onderhouden en er samen het beste van te maken!

Vragen
Als u praktische vragen heeft, kunt u contact opnemen met de vestiging of ons hoofdkantoor. Daarnaast kunt u voor de meest actuele informatie inzake de COVID-19 pandemie terecht op de website van de Rijksoverheid. Met vragen over de compensatie kunt u zich ook wenden tot de Belastingdienst (0800-0543).

Wij hopen u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben. Als er meer nieuws is, zullen wij dat uiteraard kenbaar maken. Wij wensen u veel sterkte in de aankomende periode en hopen dat u en uw naasten in goede gezondheid blijven.

***

Dear parents/guardians,

Tonight, the government announced that the current and strict measures to beat COVID-19, cannot be scaled down. There are still too many infections, and the arrival of the British mutation of the virus requires a strict approach. Concretely speaking, this means that the childcare will stay closed. An exception has been made for parents with a critical profession and vulnerable children. Parents who are not allowed to use childcare, will be fully compensated for the costs of childcare during this period.

Emergency care
The scheme for emergency care, is unchanged. We offer emergency care for:

  • Children with one or both parents with a critical profession. The starting point with one parent with a critical profession is that they will try to manage the care for their children as much as possible at home. If taking care of the children by themselves does not work, they can bring their children to the emergency care.
  • Children with special needs or a difficult situation at home, which requires personalisation (this will be discussed and judged by our pedagogue).

The list of critical professions can be found here. To apply for emergency care, please contact the location manager.

Compensation
All parents who normally use childcare but are unable to do so now, will be reimbursed of the costs, just like last spring. This compensation entails two parts: (1) the part of your contribution until the maximum fiscal hourly rate, which is paid by the government (SVB) and (2) the part that you pay over the maximum fiscal hourly rate. This part will be paid by Koningskinderen. When the compensations will be reimbursed is at this moment not known. We aim to do this for our part at the end of February for the period December-January and the end of March for the period of February.

When not paying the invoices anymore, you will lose the right of childcare allowance, compensation, and the right for placement after the lockdown. If there are no changes in your situation, you do not have to declare anything to the tax authorities.

Koningskinderen Thuis (Koningskinderen at Home)
Just as the last spring mandatory lockdown, our teams and we will put in place a program for at home. This is the way we try to keep in contact with parents and children and make the best out of this situation!

Questions
If you have any practical questions, you can contact the location and the headquarters. Moreover, you can check the government website. On this website, you can find the most recent information. You can also ask information at the Belasting Telefoon (0800-0543).

We hope to have given you the most important information within this message. Should there be any more news, we will, of course, let you know. Best wishes for the coming weeks and we hope that you and your family will stay healthy.