[English translation below]

Graag informeren wij u middels dit bericht over de uitwerking van de compensatieregeling voor ouders die kosten maken voor kinderopvang in de periode dat wij gesloten zijn i.v.m. de corona crisis en de weken direct daarna.

Er is op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met zo min mogelijk risico op fouten. De compensatieregeling is nu rond. Met dit bericht lichten we de uitwerking van de regeling toe, en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie. De overheid compenseert i.v.m. de corona crisis in de periode 16 maart – 2 juni de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat € 8,17 per uur en voor bso € 7,02 per uur. Onze uurprijs kan boven dit maximum uurtarief liggen. In dat geval betalen wij u gedurende de sluitingsperiode (t/m 8 mei) dan zelf het verschil terug tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen, inclusief eventuele extra diensten (zoals warme maaltijden bij de bso).

U hoeft in principe niets te doen. U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. Het is onze bedoeling om het bedrag dat u van onze organisatie ontvangt te verrekenen op de facturen voor de maanden mei en juni, of aan u over te maken als u inmiddels bent uitgeschreven/het verschil een tegoed oplevert. Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld in één keer uitbetaald, waarschijnlijk in de maand  juli. Als de kinderopvangsluiting verlengd wordt na 2 juni, wordt de compensatie waarschijnlijk verlengd en vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment.

Wanneer moet u wél zelf actie ondernemen?
U moet wel zelf actie ondernemen wanneer uw inkomen daalt tijdens deze periode. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst. Wanneer uw inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en zal hier later op terugkomen. In de intentieverklaring wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

Wat vragen wij van u?
Wij vragen u om de automatische incasso niet stop te zetten of te storneren en/of uw factuur handmatig te betalen, ook al maakt u op dit moment geen gebruik van de kinderopvang. Er zijn meerdere redenen dat we u vragen om de rekening tóch te betalen:

 1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in vitale beroepen.
 2. U kunt er zeker van zijn dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt.
 3. Wij kunnen uw plek in de kinderopvang behouden.
 4. Op deze manier kunnen we – wanneer de kinderopvang weer open gaat – de draad snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde medewerkers.

Ook als u nu geen gebruik kunt maken van de opvang krijgt u de gemaakte kosten in zijn geheel terug. Mocht u de incasso hebben stopgezet dan verzoeken we u alsnog de factuur of facturen te betalen. Mocht dit niet lukken, dan vragen we u met ons contact op te nemen.

Kortom:

 • Als u uw facturen heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage tot aan het max. fiscale uurtarief van de overheid terug. De overheid kijkt hiervoor naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn. Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort aan het einde van de periode dat de corona maatregelen van kracht zijn.
 • Koningskinderen betaalt u gedurende de sluitingsperiode (t/m 8 mei) het deel van uw eigen bijdrage terug wat bestaat uit het bedrag dat u aan ons betaalt boven het maximum uurtarief.
 • Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang – ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra te betalen.
 • U hoeft niets te doen tenzij uw inkomen daalt, dan vragen wij u dit door te geven aan de Belastingdienst.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de FAQ van de overheid.

Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijkt van vertrouwen in onze organisatie. We wensen iedereen veel sterkte toe, we missen de kinderen heel erg en zijn blij om u en uw kind binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te zien! Uiteraard zullen wij u weer informeren, als dat nodig is.

*****

We would like to inform you about the details of the financial arrangement in compensation for parents who are incurring childcare costs during the closing period of our facilities, due to the corona crisis.

On a national level, hard work went into elaborating this compensation arrangement. This arrangement took time because the government and childcare organizations were striving for an arrangement that was as simple as possible: little extra work for parents and childcare organizations, guaranteed privacy for parents while minimizing the risk of error. The compensation arrangement is now final and we would like to clarify what you can expect from us. This way you know where you stand financially.

The invoice for childcare always consists of several parts. You will be reimbursed part of the costs for childcare through the childcare allowance and part of it is for your own account that is the personal contribution. You pay the entire amount of the invoice to us as a childcare organization. The government compensates in connection with the corona crisis for the period March 16 – June 2, the personal contribution of parents up to the maximum hourly rate that the Tax and Customs Administration applies. For childcare facilities and kindergarten, this is € 8.17 per hour and for after school care € 7.02 per hour. Our hourly rate may be above this maximum hourly rate. In that case, we will refund the difference between the maximum hourly rate and the hourly rate that we charge, including any additional services (such as hot meals provided at the after school care).

You don´t have to do anything. The government does not require information from you. The reimbursement will be integrated on the invoice of May and June. In case the contract has ended, or the difference adds up to a net positive sum, we will transfer the money directly. The Social Insurance Bank (Sociale Verzekeringsbank, SVB) will transfer the amount you are owed by the Dutch government. The SVB will transfer the money to the same account on which you receive your childcare benefit. You will receive a confirmation of the exact amount. The amount will be transferred in a single transaction probably in July. If the childcare closure will be extended after June 2nd, compensation is likely to be extended and payment over this period will be made at once at a later date.

When do you have to take action?
You have to take action if your income falls during the period that childcare facilities are closed. If this is the case, you have to notify the tax authorities (Belastingdienst) as soon as possible. If your income drops, your childcare benefit increases. This increase can be processed by the tax authorities before the next payment.

Do you not receive childcare benefit?
It is not clear yet if the government will compensate parents who do not receive childcare benefit and who fully pay for daycare. The government is looking into the possibilities. The declaration of intent mentions “all parents” so we operate under the assumption that a satisfactory arrangement will be made.

What do we ask from you?
We ask you not to stop or reverse collection of payment, even though you are not using childcare facilities at this moment. There are several reasons to continue payment:

 1. This enables us to facilitate emergency childcare for parents in vital sectors.
 2. You can be certain to keep your right to childcare.
 3. We can keep you place in our facility.
 4. This way we can restart daycare fast when facilities open again. And your child(ren) can be placed in a familiar group with familiar pedagogical staff.

If you are currently not using our facilities, you will be financially compensated in full. In case you have stopped or reversed collection of payment, we ask you to pay the invoice (s). If this is not possible, please contact us.

In short:

 • If you have paid the invoices, you will receive your personal contribution up to the maximum hourly rate that the Tax and Customs Administration compensates. The government will use your records from the tax authorities. The amount from the government will be transferred in one single transaction when the corona measures will end.
 • Koningskinderen will reimburse the closing period (up to May 8th) part of your personal contribution which consists of the amount that you pay above the maximum hourly rate.
 • Emergency childcare is free of charge. Parents, who use our emergency daycare, will not be charged extra. Even if the amount of hours exceed the hours in the contract.
 • You do not have to do anything, unless your income drops. In this case, you will have to notify tax authorities.

For more information, see the FAQ at the government’s website.

In closing, we would like to take this opportunity to thank you for your support, understanding and warm messages in the last month. We find ourselves in strange times, but the level of involvement and kindness from you, is heartwarming and shows trust in our organization. We wish everybody well. We miss all the children dearly and we hope to welcome them once more in good health, when we are able to open our doors again.