[English translation below]

Vanavond heeft het kabinet bekend gemaakt dat er helaas opnieuw strenge maatregelen worden genomen in de strijd tegen het corona virus. Dit betekent ook dat de kinderopvang vanaf woensdag a.s. tot en met tenminste 17 januari verplicht gesloten wordt. Er geldt een uitzondering voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Ouders zullen daarnaast net als in het voorjaar volledig gecompenseerd worden voor de kinderopvang kosten die zij in deze periode maken. In dit bericht willen wij u hierover nader informeren.

Reden sluiting
De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij. De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Noodopvang
Wij bieden m.i.v. woensdag 16 december noodopvang aan voor:

  • Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Als het écht niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen alsnog naar de noodopvang brengen.
  • Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is (in overleg en ter beoordeling van onze pedagoog).

Door deze noodopvang kunnen ouders met een cruciaal beroep gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de  noodopvang. De lijst met cruciale beroepen vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO). Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van het kinderdagverblijf. Voor de BSO is er in de kerstvakantie gedurende hele dagen noodopvang. Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn wij net als ieder jaar gesloten. Als u in deze periode noodopvang nodig heeft, dient u net als in een situatie zonder overheidsmaatregelen een andere oplossing te zoeken. Ook bieden wij tijdens deze lockdown geen opvang in de nachten en in het weekend aan. Indien ouders dit voor de uitoefening van een cruciaal beroep nodig hebben, kunnen zij hierover contact opnemen met de gemeente.

De noodopvang is voorts alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een lopend contract hebben met Koningskinderen en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Indien u in een cruciaal beroep werkt en tijdens reguliere openingstijden gebruik wilt maken van extra kinderopvang, vragen wij u contact op te nemen met de vestigingsmanager.

Aanmelden voor noodopvang
Indien u aanspraak maakt op noodopvang en hier gebruik van wenst te maken, kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar de vestiging (mail adressen zie hieronder). Geef duidelijk aan om welk(e) kind(eren) en welke dagen het gaat. U hoeft niet middels een verklaring of anderszins aan te tonen dat u werkzaam bent in een cruciaal beroep. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die hier aanspraak op maken een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.

Compensatie
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, worden net als in het voorjaar gecompenseerd voor de kosten die zij maken. Deze compensatie bestaat uit twee gedeelten: (1) het gedeelte van uw eigen bijdrage tot aan de maximale fiscale uurprijs, dit wordt door de overheid (SVB) uitbetaald en (2) het gedeelte dat u betaalt boven de maximale fiscale uurprijs, dit gedeelte wordt door Koningskinderen uitbetaald. De datum waarop de compensatie wordt uitbetaald is op dit moment nog niet bekend.

Als u de facturen niet meer betaalt, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag en compensatie, alsmede uw recht op plaatsing na de lockdown. Als er niks verandert in uw situatie, hoeft u ook geen wijzigingen door te geven aan de belastingdienst.

Koningskinderen Thuis
Net als tijdens de verplichte sluiting in het voorjaar, zullen wij met ons team een programma opzetten voor thuis. Zo proberen wij in deze situatie contact met ouders en kinderen te onderhouden en er samen het beste van te maken!

Vragen
Als u praktische vragen heeft, kunt u contact opnemen met de vestiging of ons hoofdkantoor. Daarnaast kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid:  Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de meest actuele informatie.
Vragen kunt u ook stellen bij de Belasting Telefoon (0800-0543).

Wij hopen u met dit bericht de meest belangrijke informatie te hebben gegeven. Als er meer nieuws is, zullen wij dat uiteraard kenbaar maken. Wij wensen u veel sterkte in de aankomende periode en hopen dat u en uw naasten in goede gezondheid blijven.

***

Subject: Closing childcare because of COVID-19

Tonight, the government announced that, unfortunately, strict measures are needed to beat COVID-19. This also means that childcare needs to close the doors this Wednesday, December 16 until at least January 17. There will be an exception for children from parents who are critical workers. The parents will be fully compensated for the costs of childcare during this period, as it was during the first lockdown in spring.

Reason closing
The measures are focused to reduce the moments of contact and travel movements from the parents and thereby reduce the spread of the virus. The starting point is that everyone who can work from home has to work from home. Closing childcare will help on this part. Childcare is not closing because of the risks to get infected at childcare. Young children have a limited role in the spread of COVID-19.

Emergency care
From December 16 on, we will provide emergency care for:

  • Children with one or both parents with a critical profession. The starting point with one parent with a critical profession is that they will try to manage the care for their children as much as possible at home. If taking care of the children by themselves doesn’t work, they can bring their children to the emergency care.
  • Children with special needs or a difficult situation at home, which requires personalisation (this will be discussed and judged by our pedagogue).

With this emergency care, parents who work as critical workers can go to work and contribute to keeping society moving. These are professions that, with the current circumstances, demand on continues staffing. A deliberate choice has been made for a limited list of professions. Only in that way, there will be a sufficient capacity in emergency care. The list of critical professions can be found here.

Emergency care will be provided by schools and childcare organizations (day care and after-school care). The schools will provide emergency care during the hours that the children normally will be at school and the day care during the regular opening hours. The emergency care for the children from the after-school care will be open full days during the Christmas break. Just as normal, we are closed during the days from Christmas until New Year. If you need emergency care during this period, you should find another solution. Just as in the situation without the measures from the government. During this lockdown, we will not provide emergency care during the weekends or nights. If parents need this for their critical profession, they can contact the municipality about it.

The emergency care is, at this moment, only available for children who have a contract with Koningskinderen and only for the number of hours they have on contract. If you have a critical profession and want to use extra childcare during the regular opening hours, we would like to ask you to contact the location manager.

Applying for emergency care
If you are entitled to emergency care and want to use this, you can send an email to the location of your children (see email addresses below). Please make sure that it is clear for which children and on which days you need emergency care. You do not have to prove yourself, in any way, that you have a critical profession. We trust on the fact that, during this exceptional time, only parents with a critical profession, will use this service to not overload the system.

Compensation
All parents who normally use childcare and pay their invoices completely, will be reimbursed of the costs, just like last spring. This compensation entails two parts: (1) the part of your contribution until the maximum fiscal hourly rate, which is paid by the government (SVB) and (2) the part that you pay over the maximum fiscal hourly rate. This part will be paid by Koningskinderen. When the compensations will be reimbursed is at this moment not known.

When not paying the invoices anymore, you will lose the right of childcare allowance, compensation and the right for placement after the lockdown. If there are no changes in your situation, you do not have to declare anything to the tax authorities.

Koningskinderen Thuis (Koningskinderen at Home)
Just as the last spring mandatory lockdown, our teams and we will put in place a program for at home. This is the way we try to keep in contact with parents and children and make the best out of this situation!

Questions
If you have any practical questions, you can contact the location and the headquarters. Moreover, you can check the government website. On this website, you can find the most recent information. You can also ask information at the Belasting Telefoon (0800-0543).

We hope to have given you the most important information within this message. Should there be any more news, we will, of course, let you know. Best wishes for the coming weeks and we hope that you and your family will stay healthy.