[English translation below]

Deze week heeft de overheid besloten dat de scholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer (gedeeltelijk) open mogen. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, want we hebben de kinderen de afgelopen periode enorm gemist. De komende periode bereiden we ons voor op een verantwoorde opening van onze locaties.

Om weer goed op te kunnen starten, zetten we hieronder graag een aantal praktische zaken voor u op een rij.

Kinderopvang, BSO en Noodopvang
Het kinderdagverblijf (incl. peuterspeelzaal) gaat 11 mei direct weer volledig van start. Dit betekent dat de kinderen van 0 tot 4 jaar weer worden opgevangen, zoals dat vóór 16 maart ook het geval was.

De kinderen die naar de BSO gaan, mogen eerst alleen nog op de dagen komen dat zij ook naar school gaan. Op de andere dagen is dat nog niet toegestaan en u kunt helaas ook geen extra opvangdagen aanvragen. Hoe dit er precies uit gaat zien, wordt nu uitgezocht. Wij zoeken hierin afstemming met de scholen en zullen u hierover nog nader informeren.

Tot en met 8 mei blijven we alleen geopend voor kinderen van wie in elk geval één van de ouders in een cruciaal beroep werkt. Het uitgangspunt is dat deze opvang voorlopig ook na 11 mei mogelijk blijft. Ditzelfde geldt voor de 24/7 opvang die wij bij onze locatie De Sneeuwkoningin aanbieden.

Veiligheid en hygiëne
Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de opstart zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. We willen u alvast informeren over een aantal praktische zaken. De openstelling zal maatwerk zijn en dit zal de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip hiervoor.

Koningskinderen volgt in alles de richtlijnen van het RIVM. Hierin is o.a. opgenomen dat we onderling 1,5 meter afstand in acht moeten nemen. Hierop uitgezonderd zijn gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar. Wij zullen maatregelen nemen om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren tussen beroepskrachten onderling, ouders onderling en tussen beroepskrachten en ouders. Daarnaast zullen we zoveel als mogelijk de afstand tussen kinderen onderling bewaren en zullen wij ook andere maatregelen treffen om de kans op de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Voor onze medewerkers hebben wij een uitgebreide werkinstructie geschreven. Over de maatregelen die specifiek op uw vestiging van toepassing zullen zijn, zullen wij u op een later moment informeren. Hieronder volgen een aantal algemene maatregelen voor alle locaties:

Wennen en doorstromen
De plaatsing van de kinderen geschiedt op basis van de reguliere planning. Dit betekent dat kinderen die inmiddels in een volgende groep geplaatst zijn, hier ook direct vanaf 11 mei zullen worden opgevangen. Het is goed denkbaar dat sommige kinderen na zo’n lange periode moeite hebben met wennen aan de opvang. Indien wenselijk kunnen er wenmomenten worden afgestemd met de vestigingsmanager. Het is fijn als u, met name de eerste week, paraat staat om uw kind eventueel wat eerder op te halen indien dat nodig mocht zijn.

De week voordat we weer open gaan, zal een medewerker van de vestiging contact met u opnemen om mondeling te bespreken hoe de afgelopen periode thuis geweest is, welke ontwikkeling uw kind heeft doorgemaakt en of er wijzigingen zijn in bijvoorbeeld slaap- en eetgewoontes. Tevens zullen dan de vestiging specifieke afspraken met betrekking tot het brengen en halen worden besproken en horen wij graag of wij uw kind(eren) al kunnen verwachten.

Breng- en haalmomenten
Het brengen en halen van de kinderen zal mogelijk wat meer tijd van u vragen dan u gewend bent. Per vestiging en groep wordt een plan van aanpak opgesteld om de 1,5 meter tijdens het brengen en halen van de kinderen zoveel als mogelijk te kunnen bewaren. Denk hierbij aan speciale looproutes, zodat u andere ouders niet hoeft te kruisen op de trap en in de gang. Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:

 • De haal- ben brengtijden zijn verruimd. U mag uw kind komen brengen tussen 7.30 en 10.00 uur en ophalen vanaf 16.00 uur. Andere tijden zijn in overleg mogelijk.
 • Kinderen worden door slechts één ouder/verzorger per gezin gebracht en gehaald. Dit is bij voorkeur steeds dezelfde persoon, zodat er minder verschillende mensen onze vestigingen bezoeken.
 • Om ook de afstand tussen de ouders/verzorgers en medewerkers te bewaren, willen wij u vragen uw baby bij aankomst bij voorkeur in een box of op een speelkleed in de groep neer te leggen. Ook kunnen de kinderen indien nodig met gestrekte armen aan de medewerkers worden overhandigd.

Overdracht
De overdrachten aan het begin en aan het einde van de dag worden zoveel als mogelijk digitaal via onze app gedaan. Op deze manier kunnen wij ons tijdens het brengen en halen primair richten op het verwelkomen/afscheid nemen van de kinderen. Aan u vragen wij om voorafgaand aan het brengen relevante informatie via de app te versturen (zoals laatste flesje, tot wanneer geslapen en eventueel andere bijzonderheden). De medewerkers zorgen ervoor dat zij de overdracht van de dag naar u versturen, voordat u uw kind weer op komt halen. Lees deze overdracht goed door.

Hygiënemaatregelen
Wij zullen extra hygiënemaatregelen in acht nemen om de kans op eventuele verspreiding van het coronavirus te beperken. Hieronder vindt u enkele maatregelen die wij zullen treffen:

 • Voordat u een van onze vestigingen betreedt, vragen wij u uw handen te desinfecteren. Hiervoor zullen bij de entree desinfectiemiddelen beschikbaar zijn.
 • De opvang zullen wij zoveel mogelijk per groep organiseren en wij zullen proberen onnodig fysiek contact tussen kinderen te vermijden.
 • Voorwerpen die vaak worden aangeraakt, zullen wij meerdere keren per dag schoonmaken.
 • Wij hebben extra aandacht voor de handhygiëne van onze medewerkers en kinderen. Wij zullen de kinderen spelenderwijs hygiënemaatregelen aanleren.
 • Er worden geen handen geschud.

Kinderen en ouders/verzorgers die tot de risicogroep behoren en/of gezondheidsklachten hebben, mogen niet komen. Denk hierbij aan neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (koorts). Ook kinderen van wie de ouders, broertjes/zusjes, of een andere huisgenoot last hebben van dergelijke klachten i.c.m. koorts, mogen niet naar de opvang komen. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mogen de kinderen weer naar de opvang.

Compensatie
U wordt voor de gemaakte kosten voor niet afgenomen kinderopvang tijdens de verplichte sluiting (16 maart t/m 8 mei) volledig financieel gecompenseerd. Ook voor de periode daarna tot en met in elk geval 19 mei volgt compensatie vanuit de overheid. Zie hiervoor onze specifieke berichtgeving op de website, per mail en in onze app.

Natuurlijk willen we allemaal heel graag zo snel mogelijk terug naar de situatie zoals we die gewend waren. Maar zo ver is het helaas nog niet. De komende tijd gaan we stap voor stap samen aan de slag om de kinderen weer een fijne en veilige omgeving te bieden. Met de liefdevolle zorg en aandacht die u van ons gewend bent.

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en willen u nogmaals bedanken voor uw begrip, flexibiliteit en het vertrouwen in onze organisatie. We kijken er naar uit om de kinderen snel weer te zien!

*****

Dear parents/guardians,

This week the government decided that schools and daycare facilities will (partially) open again from May 11th. We are glad with this development because we have missed all the children tremendously. In the coming period, we are preparing a safe opening of our locations.

In order to get started again, we would like to list a number of practical matters below.

Daycare, after school care and emergency care
Our daycare (including playgroup) will start fully again on May 11th. This means that children from 0 to 4 years old will be taken care of as before March 16th.

Children who go to the after school care may only come on the days that they also attend at school. This is not yet permitted on the other days and unfortunately you cannot request additional childcare days. How this will look is now being investigated. We seek coordination with the schools and will inform you further.

Until May 8th, we will only be open for children of whom at least one of the parents works in a crucial profession. The starting point is that this care will continue to be possible after May 11th for the time being. This also applies for the 24/7 care that we offer at the Sneeuwkoningin.

Safety and hygiene
At the moment, hard work is being done to ensure that the start-up runs as smoothly and safely as possible. We would like to inform you about a number of practical matters. The opening will be customized and we will face the necessary challenges. We thank you in advance for your understanding.

Koningskinderen follows the guidelines of RIVM. This includes that we must conform to a distance of 1.5 meters. This excludes families / households and children up to 12 years old. We will take measures to keep as much as possible a  distance of 1.5 meters between professionals, parents themselves and between professionals and parents. In addition, we will keep the distance between children as much as possible and we will take other measures to limit the chance of the coronavirus spreading.

We have written an extensive work instruction for our employees. We will inform you about the measures that will apply specifically to your location later. Below are some general measures for all locations:

Adjustment period and attending a new group
The children will be placed on the regular schedule. This means that children who have now been placed in the following group, they will also be cared for from May 11th. It is understandable that after such a long period some children have difficulty getting used to the childcare. If desired, adjustment times can be coordinated with the location manager. In de first week we recommend to pick up your child earlier if necessary.

The week before we open again, an employee will contact you to evaluate the recent period at home, what development your child has gone through and whether there are changes in, for example, sleeping and eating habits. We will also evaluate if specific arrangements regarding delivery and collection are needed and we would like to hear whether we can already expect your child(ren).

Bring- and collect moments
Bringing and collecting the children may take a little longer than you are used to. An action plan will be made for each location and group to keep the 1.5 meters distance as much as possible during bringing and collection of the children. Think of special walking routes, so that you do not have to cross other parents and in the hallway. In addition, the following principles apply:

 • Bring and collect moments have been extended. You can bring your child between 7.30 am and 10 am and pick up from 4 pm. Other times are possible in consultation.
 • Children are brought and collected by only one parent / caregiver. This is preferably always the same person, so that fewer different people visit our locations.
 • In order to keep distance between the parents / guardians and employees, we would like to ask you to place your baby preferably in a box or a play mat in the group upon arrival. The children can also be handed over to the employees with outstretched arms if necessary.

Handover
Information transfers at the beginning and at the end of the day will be made through our app as much as possible. So we can primarily focus on welcoming / saying goodbye while bringing or collecting the children. We ask you to send relevant information through the app before bringing (such as the last bottle, sleep moments, and any other details). The employees will ensure that they send the day schedule before you pick up your child. Read this transfer carefully.

Hygiene measures
We will take extra hygiene measures to limit the chance of the corona virus spreading. Below you will find some measures that we will take:

 • Before entering one of our locations, we ask you to disinfect your hands. Disinfectants will be available at the entrance.
 • We will organize childcare as much as possible per group and we will try to avoid unnecessary physical contact between children.
 • We will clean objects that are often touched, several times a day.
 • We pay extra attention to hand hygiene of our employees and children. We will teach the children hygiene measures.
 • No hands are shaken.

Children and parents who belong to the risk group and / or have health complaints are not allowed to come. Think of a cold, runny nose, sneezing, sore throat, mild cough and / or increase (fever). Children whose parents, brothers / sisters or other family members suffer from such complaints including fever are not allowed to visit the daycare. If all family members have no more complaints after a period of 24 hours, children are welcome again.

Compensation
During the compulsory closing period (March 16 to May 8), you will be fully financially compensated for the costs incurred for non-purchased childcare. Compensation from the government will also follow for the period at least until May 19th. See our specific reporting on the website, by email and in our app.

Of course we all want to return to the situation as we were used to as soon as possible. In the coming period we will work step by step together to provide the children a pleasant and safe environment. With the loving care and attention that you can expect from us.

We hope to have informed you sufficiently for this moment and would like to thank you again for your understanding, flexibility and confidence in our organization. We are looking forward seeing the children soon again!

With kind regards,
On behalf of  Koningskinderen,

Jelmer Kruyt (general manager)
Nienke Kruyt (operational manager)

DSC04568 (Large)