[English below]

In verband met de bestrijding van het corona-virus, heeft het kabinet besloten om kinderopvang en onderwijs tijdelijk voor bijna iedereen te sluiten. Wij merken dat dat bij sommige ouders wat vragen oproept. Daarom voorzien wij u middels dit bericht van aanvullende informatie m.b.t. de ontstane situatie.

Om het besmettingsrisico te verkleinen, zijn onze vestigingen op dit moment alleen toegankelijk voor ouders met vitale beroepen. Zij moeten nu alle ruimte krijgen om ons door deze moeilijke tijden heen te loodsen. Om daarna zo veel mogelijk ons normale leven weer op te kunnen oppakken, is het belangrijk dat onderwijs, scholen en bedrijven nog overeind staan. Het kabinet spant zich ervoor in om dit te bereiken en heeft daarom bevolen dat er in de kinderopvang een soort pauzefase ontstaat waarbij alles gelijk blijft:

  • Contracten tussen ouders en kinderopvang organisaties blijven geldig
  • Pedagogisch medewerkers krijgen gewoon doorbetaald, ook als zij thuis moeten blijven
  • Ouders blijven de kinderopvangtoeslag ontvangen van de overheid
  • Ouders blijven de facturen betalen aan de kinderopvang organisaties.

Dit laatste punt geeft begrijpelijkerwijs de meeste vragen. Veel kinderen kunnen nu geen gebruik maken van de kinderopvang en toch moeten de eigen bijdrages betaald worden. Ook als ouders zelf (tijdelijk) financieel geraakt worden door deze crisis. Belangrijk hierbij is dat door de overheid is toegezegd dat ouders voor de eigen bijdrage gecompenseerd zullen worden, dit wordt op dit moment door het ministerie uitgewerkt. Zie ook het bericht hierover van de NOS.

Om ook de noodopvang te kunnen blijven verzorgen die nu zo hard nodig is, vragen wij u daarom met klem om de plaatsingsovereenkomst onveranderd in stand te houden. U ontvangt om die reden ook ‘gewoon’ de factuur voor de volgende maand van ons.

Hieronder volgt ter verduidelijking van bovenstaande nog aanvullende informatie van de diverse instanties die hierbij betrokken zijn:

Brief gemeente
In deze brief legt de gemeente uit hoe de noodopvang werkt en welke rol de gemeente daarin heeft.

Klik hier om de brief van Gemeente Gooise Meren te lezen
Klik hier om de brief van Gemeente Hilversum te lezen
Klik hier om de brief van Gemeente Huizen te lezen
Klik hier om de brief van Gemeente Laren te lezen


Brief brancheorganisaties
In deze brief leggen de grote brancheorganisaties ouders uit waarom zij hun facturen aan de kinderopvang moeten blijven betalen en dat er op korte termijn een compensatieregeling volgt om in de kosten van de eigen bijdrage te voorzien.

Klik hier om de brief te lezen


Brief Staatssecretaris Van Ark
In deze brief steekt de Staatssecretaris alle betrokkenen een hart onder de riem en geeft zij aan dat er hard gewerkt wordt aan een compensatieregeling voor de eigen bijdrage die ouders nu moeten blijven betalen aan de kinderopvang.

Klik hier om de brief te lezen


FAQ en Informatieposter Rijksoverheid

Klik hier om naar de FAQ te gaan
Klik hier om de informatieposter te bekijken

 

We zijn enorm trots op onze medewerkers, die zich heel hard inzetten om de noodopvang te realiseren voor de kinderen van ouders met vitale beroepen. We waarderen ook de rust, het begrip en de medewerking van alle ouders, waaronder u. En natuurlijk hopen we dat wij snel weer de deuren kunnen openen voor alle kinderen.

Ons kantoorteam is per e-mail goed bereikbaar voor vragen, waarbij wij prioriteit geven aan het organiseren van de noodopvang. Wij proberen die op al onze locaties te continueren voor ouders met vitale beroepen.

************

Due to the fight against the corona virus, the government has decided to temporarily close childcare and education for almost everyone. We have noticed that this raises some questions for some parents. Therefore we provide you additional information regarding the situation that has arisen.

To reduce the risk of infection, childcare is currently only accessible to parents with vital professions. They must now be given every opportunity to guide us through these difficult times. In order to be able to resume normal life as much as possible after this unreal period, it is important that education, schools and companies are still standing. The cabinet is committed to achieve this and has therefore ordered that a kind of pause phase is created in childcare, where everything remains the same:

  • Contracts between parents and childcare organizations remain valid
  • Pedagogical employees will continue to be paid, even if they have to stay at home
  • Parents will continue to receive the childcare allowance from the government
  • Parents continue to pay the bills to the childcare organizations.

The latter point understandably raises most questions. Many children are now unable to use childcare and yet their own contributions have to be paid. Even if parents themselves are (temporarily) financially affected by this crisis. It is important that the government has promised that parents will be compensated for the personal contribution, which is currently being worked out by the ministry. See also the news message about this, from NOS.

In order to also be able to continue to provide the emergency care that is now so urgently needed, we therefore urge you to maintain the (unchanged) placement agreement. Therefore you will also receive the invoice for the following month from us.

Below is an explanation of the above additional information from the various bodies involved. Links are only available in Dutch.

Letter from the municipality
In this letter, the municipality explains how the emergency shelter works and what role the municipality has in this.

Klik hier om de brief van Gemeente Gooise Meren te lezen
Klik hier om de brief van Gemeente Hilversum te lezen
Klik hier om de brief van Gemeente Huizen te lezen
Klik hier om de brief van Gemeente Laren te lezen


Letter from the industry organizations
In this letter, the large sector organizations explain to parents why they should continue to pay their bills to childcare and that a compensation scheme will follow in the short term to cover the costs of the personal contribution.

Klik hier om de brief te lezen


Letter of State Secretary Van Ark
In this letter, the Secretary of State supports everyone involved and she indicates that hard work is being carried out on a compensation scheme for the personal contribution that parents must now continue to pay to childcare.

Klik hier om de brief te lezen


FAQ and National Government Information Poster 

Klik hier om naar de FAQ te gaan
Klik hier om de informatieposter te bekijken

We are extremely proud of our employees, who work very hard to realize emergency care for the children of parents with vital professions. We also appreciate the peace, understanding and cooperation of all parents, including you. And of course we hope that we can open soon again for all children.

Our office team is easily accessible by e-mail for questions, where we give priority to organizing the emergency care. We try to continue this at all our locations for parents with vital professions.