[English translation below]

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag 8 februari de kinderopvang en de basisscholen weer volledig open zullen gaan. De buitenschoolse opvang (BSO) blijft voorlopig nog gesloten. De groepssamenstelling van de kinderen op de BSO is niet gelijk aan die van op school, waardoor het openen van de BSO tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou kunnen leiden.

De BSO blijft wel noodopvang bieden voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. De compensatieregeling zal voor de BSO door blijven lopen, voor de dagopvang loopt deze per 8 februari af.

Het kabinet komt deze week nog met aangepaste richtlijnen, om de verspreidingsrisico’s op scholen en kinderdagverblijven verder te beperken. Zo nodig zullen wij u hierover nader informeren. Daarnaast willen wij u alvast herinneren aan de algemene maatregelen, zoals die op onze vestigingen gelden:

Breng- en haalmomenten

 • Volg de looproutes van de vestiging. U bent hierover eerder specifiek door de vestigingsmanager geïnformeerd.
 • Het dringende verzoek om tijdens het brengen en halen een mondkapje te dragen.
 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Kinderen worden door één ouder/verzorger per gezin gebracht en gehaald. Dit is bij voorkeur steeds dezelfde persoon, zodat er minder verschillende mensen onze vestigingen bezoeken.
 • Om ook de afstand tussen de ouders/verzorgers en medewerkers te bewaren, willen wij u vragen uw baby bij aankomst bij voorkeur in een box, wipstoel of op een speelkleed in de groep neer te leggen. Ook kunnen de kinderen indien nodig met gestrekte armen aan de medewerkers worden overhandigd.

Overdracht

De overdrachten aan het begin en aan het einde van de dag worden zoveel als mogelijk digitaal via onze app gedaan. Op deze manier kunnen wij ons tijdens het brengen en halen primair richten op het verwelkomen/afscheid nemen van de kinderen. Aan u vragen wij om voorafgaand aan het brengen relevante informatie via de app te versturen (zoals laatste flesje, tot wanneer geslapen en eventueel andere bijzonderheden). De medewerkers zorgen ervoor dat zij de overdracht van de dag naar u versturen, voordat u uw kind weer op komt halen. Lees deze overdracht goed door.

Hygiënemaatregelen

Voordat u een van onze vestigingen betreedt, vragen wij u uw handen te desinfecteren. Hiervoor zijn desinfectiemiddelen bij de entree beschikbaar.

Kinderen blijven thuis als: 

 • Het kind een huisgenoot of een nauw contact is van iemand die corona heeft.
 • Het kind klachten heeft die passen bij corona en een overig (niet nauw) contact is van iemand die corona heeft.
 • Het kind terugkeert uit een gebied met een oranje of rood reisadvies.
 • Het kind koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Het kind blijft thuis totdat alle COVID-19 klachten 24 uur over zijn of totdat het kind negatief getest is.
 • Het kind getest is en wacht op de uitslag.
 • Het kind bij iemand in huis woont die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat de uitslag van de test bekend is.
 • Het kind corona heeft.

Tevens wijzen wij u nogmaals op de basisregels voor thuisblijven die voor iedereen gelden. Indien u vragen heeft omtrent de maatregelen die wij treffen om het virus onder controle te houden, dan kunt u zich wenden tot uw vestigingsmanager.

Wij willen u bedanken voor uw begrip en medewerking en zien er naar uit om de kinderen binnenkort weer te zien!

***

The government has decided, that from Monday 8th of February on daycares (0-4 years) and primary schools can open their doors. The afterschool care (for children from 4-12 years) will remain closed. The combination from the after school care groups is not similar to the groups at school, which means that opening the afterschool care might lead to extra contacts and extra infections.

The afterschool care will stay open for emergency care for parents with a critical profession and vulnerable children. The compensation for the costs of childcare will remain for the parents who have children at the afterschool care. For the parents who have children at daycare, the compensation will end on Monday 8th of February.

The government will come with adjusted guidelines to limit the risks from spreading the virus on primary schools and daycare. If needed, we will inform you about this. Besides that, we would like to remind you about the general guidelines for all our location:

Drop off and pick up time:

 • Follow the walking routes. The location manager has informed you about this specifically.
 • The urgent request to wear a facemask.
 • Keep 1,5 meters distance to others.
 • Only one parent/guardian per family is allowed to drop off or pick up the child(ren). Preferably it is always the same person to keep the number of different people visiting the location as low as possible.
 • To keep the distance between parents/guardians and the employees, we would like to ask you to preferably lay your baby down in the box, in the bouncer or on the rug in the group. When needed, you can hand over your child to the employee with stretched out arms.

Report and handover:

Daily reports are being shared as much as possible through the digital application. This way, when you hand over your child, we can focus on welcoming them and saying goodbye. We want to ask you to send us the relevant information through the app (think about the last bottle, awake since what time, and other important things). The employees will make sure to send you the report of the day to you before you will pick up your child. Please read this carefully.

Hygiene measures:

Before entering the building, we would like to ask you to disinfect your hands. The disinfection gel is available at the entrance of the building.

Children will stay at home when:

 • The child or someone in the household has been in contact with someone who has the coronavirus.
 • The child has complaints fitting the coronavirus and is another (not close) contact from someone who has the coronavirus.
 • The child is returning from an area with orange or red travel advice.
 • The child is having a fever (38˚C or higher) and/or tightness on the chest and/or is coughing (more than incidentally). The chilld will stay at home until all the COVID-19 symptoms 24 hours are over.
 • The child has been tested and is waiting for the results.
 • The child is living with someone who, besides mild complaints, also has a fever (38˚C or higher) and/or tightness on the chest. Everyone will stay at home until the test results come back.
 • The chid has the coronavirus.

We also would like to remind you about the general guidelines for staying at home that apply to everyone. If you have questions about the guidelines we take to control the coronavirus, please contact the location manager.

We want to thank you for your understanding and collaboration. We are looking forward to seeing your children again very soon!

Kind regards,
On behalf of Koningskinderen

Jelmer Kruyt
General manager

Nienke Kruyt
Operational manager