Category Archives: Nieuws

Klanten geven Koningskinderen een 8!

In de afgelopen periode hebben wij weer ons klanttevredenheidsonderzoek gedaan. Aan de hand hiervan zullen wij bekijken waar wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren cq. hoe we ervoor kunnen zorgen dat we optimaal voldoen aan de verwachtingen van onze klanten.

Er is een mooie respons op het onderzoek gekomen met een goede spreiding over de vestigingen en het overall cijfer van een 8 stemt ons tevreden. Bijna 90% van de respondenten beveelt onze organisatie bij anderen aan en een ruime meerderheid ziet een gelijk gebleven of stijgende kwaliteit.

Uit de resultaten blijkt verder dat het gros van de ouders het belangrijk vindt dat wij milieubewuste keuzes maken in ons aanbod. Hier handelden wij al naar en zullen dat waar mogelijk nog meer gaan doen. Bijvoorbeeld bij het aanbod van voedings- en verzorgingsproducten, waarover ouders overigens te kennen gaven zeer tevreden te zijn. Ook over de inzet van en omgang met onze medewerkers zijn ouders tevreden en zij zien een duidelijke bijdrage van Koningskinderen aan de algehele ontwikkeling van hun kinderen. Wij zijn heel blij dat onze inzet op dit vlak door ouders gezien wordt.

Ten aanzien van het activiteitenaanbod zijn ouders tevreden over de jaarfeesten en seizoensactiviteiten, maar hier is ook ruimte voor verbreding van het aanbod. Hiervoor rollen wij momenteel al een nieuw programma uit bij de BSO.

Al met al zijn wij blij met de uitkomst van dit onderzoek en helpt het ons de kwaliteit hoog te houden.

Volop BSO activiteiten in de zomervakantie!

Volgende week start de zomervakantie en kunnen de kinderen op de bso ook de hele dag heerlijk vakantie vieren. Er staat hen van alles te wachten om elke dag lekker bezig te zijn. Van zandsculpturen maken met troffels en professioneel sculptuurzand, skateboarden, dansen tot naar de speeltuin. De Erfgooiersspeeltuin is speciaal voor Koningskinderen afgehuurd. In onze app en op de vestigingen vindt u het volledige programma met alle activiteiten.

De kinderen hebben voor een aantal activiteiten restmateriaal nodig. Voor een knikkerbaan wc-rollen, schoenendozen worden tafelvoetbalspellen, plastic flessen en doppen hebben ze nodig voor spinners en spelletjes. Tijdschriften om kleurige collages te maken en eierdozen zult u niet meer herkennen als ze in aquaria veranderd zijn. U doet ons en de kinderen een groot plezier als u dit wil meegeven aan de kinderen.

Wij wensen iedereen heel veel plezier op de bso en een hele fijne vakantie!

 

UPDATE werkwijze bij neusverkouden kinderen

[English translation will follow soon]

Vandaag is een nieuwe handreiking bij neusverkouden kinderen gepubliceerd door het RIVM. Koningskinderen volgt dit advies op en past daarom per direct de werkwijze aan. Wat betekent dit:

Kinderen van 0 tot 6 jaar:

 • met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang, behalve wanneer een volwassen gezinslid klachten heeft die passen bij COVID-19 óf als zij een contact zijn van een persoon met COVID-19
 • met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.

Voor kinderen vanaf 6 jaar blijven de volgende richtlijnen van kracht:

 • Kinderen met (milde) klachten die kunnen duiden op een COVID-19 besmetting blijven thuis;
 • Indien iemand anders uit het huishouden van een kind klachten heeft die kunnen duiden op COVID-19 én hierbij ook koorts heeft, blijft het gehele gezin thuis;
 • Kinderen met chronische (verkoudheids)klachten mogen wél naar de opvang.
 • Indien uw kind 24 uur geen klachten meer heeft óf uit een test/consult blijkt dat geen sprake is van COVID-19, dan mag het weer naar de opvang komen.

Klik hier voor het gehele bericht van het RIVM.

Werkwijze bij kinderen met klachten die op COVID-19 kunnen duiden

Beste ouders/verzorgers,

Net als u zijn wij blij dat de kinderopvang en BSO, nadat wij i.v.m. COVID-19 enige tijd gesloten waren, weer van start zijn gegaan. Dit brengt wel met zich mee dat wij de nodige maatregelen moeten (blijven) nemen, zodat wij de opvang op een verantwoorde wijze kunnen organiseren. Denk hierbij aan extra (hand)hygiëne en looproutes. Wij zien dat dat in de praktijk tot nu toe heel goed gaat, dank voor uw medewerking!

Waar we ook tegen aan lopen, is dat kinderen met (milde) klachten die kunnen duiden op een COVID-19 besmetting in principe niet naar de opvang mogen komen. Denk hierbij aan neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk/smaak, of koorts. Wij dienen hierin de richtlijnen van het RIVM op te volgen en wij houden de adviezen van de Rijksoverheid en de GGD nauwlettend in de gaten. Dit wordt ons opgelegd. Wij begrijpen dat dit tot vervelende situaties kan leiden, maar vragen uw begrip voor de huidige situatie.

Als u denkt dat de klachten van uw kind chronisch/niet-COVID-19 gerelateerd zijn, dan kunt u sinds vorige week contact opnemen met de GGD voor een test of consult met een aan de GGD verbonden jeugdarts. Als uit de test blijkt dat geen sprake is van COVID-19, dan kan het kind direct weer komen. Als de GGD het kind niet test, maar o.b.v. een consult met de jeugdarts wordt gesteld dat het om chronische/niet COVID-19 gerelateerde klachten gaat, dan kan het kind ook gewoon weer komen. Indien de klachten gaandeweg toch veranderen/verergeren, dan dient u uw kind weer op te halen.

Hieronder nogmaals in het kort de huidige door de overheid opgestelde richtlijnen op een rijtje:

 • Kinderen met (milde) klachten die kunnen duiden op een COVID-19 besmetting blijven thuis;
 • Indien iemand anders uit het huishouden van een kind klachten heeft die kunnen duiden op COVID-19 én hierbij ook koorts heeft, blijft het gehele gezin thuis;
 • Kinderen met chronische (verkoudheids)klachten mogen wél naar de opvang. Als uw kind verkouden is of andere klachten heeft waarvan u denkt dat die chronisch/niet COVID-19 gerelateerd zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de GGD voor een test of consult met een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts infectiebestrijding. Zie ook de LCI-richtlijn COVID-19;
 • Indien uw kind 24 uur geen klachten meer heeft óf uit een test/consult blijkt dat geen sprake is van COVID-19, dan mag het weer naar de opvang komen.

Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Zodra de richtlijnen veranderen, zullen wij u hier zo nodig van op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,
Namens Koningskinderen,

Patricia Neefjes
Kwaliteitsmanager

***

Dear parents/guardians,

We are as happy as you are that all the children can come to day care and after school care, after we have been closed for a while because of COVID-19. We (still) have to take the necessary measures, so day care can continue in a safe and responsible way. You can think about good (hand)hygiene and walking routes. We see that this is going very well and we would like to thank you for your collaboration!

We also run in to that children with (mild) symptoms that could match with COVID-19 in principle can’t come to day care. You can think about nose colds, running nose, sneezing, sore throat, sudden loss of smell/taste, or fever. We have to follow the guidelines from the RIVM and we keep a close eye on the advice of the national government and the GGD. This is being imposed to us. We understand that this can lead to unpleasant situations, but we ask for your understanding in this current situation.

If you think that your child its symptoms are chronic/not COVID-19 related, you can contact the GGD since last week for a test or consult with a youth doctor that is connected to the GGD. If this test shows that it’s not COVID-19, your child can come to day care right away. When the GGD is not going to test the child, but based on a consult with a youth doctor who says that these symptoms are chronic/not COVID-19 related, your child can come to day care too. When the symptoms are changing/when they are getting worse, you have to pick up your child.

Here you can read the short version of the current guidelines that the government has drawn up:

 • Children with (mild) symptoms that could match with an infection with COVID-19 have to stay at home;
 • When someone in the household of the child is have symptoms that could match with an infection with COVID-19 and also having fever, the whole family is staying at home;
 • Children with chronic (cold)symptoms are allowed to come to day care. When your child is having a cold or having other symptoms that you think it’s chronic/not COVID-19 related, you can contact the GGD for a test or consult with a youth doctor that is connected to the GGD or doctor infection control.
 • When your child doesn’t have any symptoms for about 24 hours or when you have done a test or an consult with a youth doctor that tells you that it isn’t COVID-19, it can come to day care.

We hope to have you informed sufficiently for this moment. When the guidelines are changing, we will inform you when it’s needed.

Kind regards,
On behalf of Koningskinderen

Patricia Neefjes
Quality manager

Buitenschoolse opvang vanaf 8 juni weer volledig open

[English translation below]

De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer volledig open, zo heeft het kabinet gisteren bekend gemaakt. De kinderen kunnen vanaf dat moment weer op hun normale dagen op de BSO terecht. Indien scholen tijdelijk nog andere uitgaanstijden hanteren, zullen wij dit met hen afstemmen.

Tot 8 juni zullen wij wel nog het ritme van de scholen moeten volgen en kunnen kinderen dus alleen naar de BSO op dagen dat zij ook naar school gaan. Dat kan ook op andere dagen dan normaal zijn, wij hebben u over de indeling geïnformeerd. Als de plaatsing van uw kind(eren) in de resterende periode van 2 t/m 5 juni anders zal zijn, zullen wij u dat tijdig laten weten.

Na 8 juni zullen ouders ook niet meer vanuit ‘t Rijk gecompenseerd worden in de kosten. De vergoeding over de periode 16 maart – 8 juni zal waarschijnlijk in de maand juli door de overheid uitbetaald worden. Over het gedeelte boven het fiscaal max. uurtarief heeft u reeds van ons compensatie gehad (verrekening op de factuur).

De noodopvang overdag voor kinderen van ouders met cruciale beroepen stopt ook. De 24/7 opvang in de avonden en in het weekend is vanaf 8 juni alleen voor ouders open die in de zorg werken.

Vanzelfsprekend blijven onze hygiëne maatregelen en looproutes i.v.m. corona voorlopig van kracht. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid.

***

The government announced that the after school care will be opened completely from June 8th. Children are able to attend the after school care on their normal days they used to go to. If schools will apply different opening times we will align this with the schools.

Until June 8th we have to follow the schedules of the schools and we will offer after school care only on the days they attend at school. This can also apply for other days than normal, you have been informed about this schedule already. If the placement for your child(ren) will be different in the period from June 2nd until June 5th, will we inform you as soon as possible.

After June 8th parents will not receive a compensation from the government anymore. The compensation for the period from March 16th until June 8th will expected to be compensated by the government in July. From Koningskinderen you have received compensation for the part above the maximum tax hourly rate (settlement is applied on the invoice).

The daily emergency care for children who’s parents exercise a vital profession will end. The 24/7 emergency care during the evening and in weekends is open from June 8th only for parents who work in healthcare.

Our healthcare measures and special walking routes will remain in force. For more information please have a look at the website of the Rijksoverheid.

 

Nieuwe richtlijn m.b.t. kinderen die langdurig/chronisch neusverkouden zijn

Nu de kinderen weer naar de BSO en het kinderdagverblijf gaan, zijn de richtlijnen van het RIVM voor kinderen die langdurig/chronisch neusverkouden zijn of hooikoorts hebben, enigszins gewijzigd. Wanneer uw kind klachten heeft van een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma), mag uw kind naar de opvang komen. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft uw kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan er overwogen worden een test uit te voeren.

In verband met de opening van het basisonderwijs en de kinderopvang is het testbeleid COVID-19 gewijzigd. Hiermee zijn ook onze richtlijnen gewijzigd wanneer onze medewerkers worden ingezet. Kort samengevat blijven medewerkers met COVID-19 klachten (ook milde klachten) thuis en worden zij getest op Corona. Indien zij negatief getest zijn mogen zij weer werken. Zie voor meer informatie de website van het RIVM en de rijksoverheid.

Bestrijding eikenprocessierups

Onze kinderdagverblijven en BSO’s zijn vandaag weer van start gegaan, dus richten wij ons ook weer op andere zaken dan corona. Net als vorig jaar, is het de verwachting dat er in Nederland in de komende periode overlast zal ontstaan door de almaar oprukkende eikenprocessierups. De brandhaartjes van deze rups kunnen huidirritatie veroorzaken.

Als er in de buurt van onze vestigingen eikenbomen staan, zullen wij die regelmatig preventief door onze tuinman laten controleren op de aanwezigheid van rupsen/nesten en deze zo nodig markeren/behandelen. Daarnaast zullen wij in alle eiken vogelhuisjes plaatsen, zodat bijv. koolmezen ons een handje kunnen helpen. Deze vogeltjes zijn namelijk dol op de eikenprocessierups.

Als u zelf denkt de rups in een van de bomen te zien zitten, of als u vragen heeft, dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt hiervoor terecht bij de vestigingsmanager.

 

Het allerlaatste sprookje op “Koningskinderen Thuis” !!

Tijdens de “corona-sluiting” hebben wij elke week een nieuw voorleessprookje op onze speciale pagina “Koningskinderen Thuis” geplaatst, inclusief diverse kleurplaten, spelletjes en knutselactiviteiten. Zo hielden wij toch nog een beetje contact met de kinderen en hoefden zij zich thuis niet te vervelen.

Aangezien we aanstaande maandag de deuren weer mogen openen, plaatsen wij nu het allerlaatste sprookje online: Raponsje. Kijk hiervoor snel op www.konings-kinderen.nl/thuis

Wij hopen dat jullie de sprookjes(activiteiten) leuk hebben gevonden en zien jullie héééél graag volgende week weer in levende lijve en goede gezondheid op onze locaties… Want: “ze leefden nog lang en gelukkig!”

Spelenderwijs hygiënemaatregelen aanleren

Nu de kinderopvang bijna weer gaat opstarten, denken wij ook na over hoe we de kinderen spelenderwijs kunnen uitleggen en kunnen leren hoe zij regelmatig hun handjes kunnen wassen. Zo verkleinen wij het besmettingsrisico op corona.

Het verhaal van Sneeuwwitje is hiervoor onze inspiratiebron geweest. Het sprookje krijgt een andere invulling, maar blijft als verhaal herkenbaar voor de kinderen. De dwergen hebben een eigen naam die de link vormt naar het moment waarop handen gewassen moeten worden. Een bijbehorend versje zorgt ervoor dat de kinderen de handelingen van het handen wassen goed uitvoeren.

Als u het leuk vindt om deze methode ook thuis te hanteren, kunt u hier de pdf downloaden waarin de werkwijze voor onze medewerkers staat beschreven!