[English translation below]

Zondag 15 maart heeft de regering opnieuw aangescherpte maatregelen aangekondigd i.v.m. de strijd tegen het corona-virus. Een van deze maatregelen raakt onze sector direct, maar is noodzakelijk om een grotere escalatie te voorkomen.

Kinderopvang gesloten, tenzij u werkt in een vitale functie
Concreet is besloten om vanaf maandag 16 maart alle kinderopvangcentra te sluiten voor de duur van in elk geval 3 weken. Koningskinderen zal uiteraard gehoor geven aan deze maatregel. Alléén voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, wordt door ons (zo mogelijk) opvang geregeld, zodat zij kunnen blijven werken. Deze opvang vindt in principe plaats op de gebruikelijke locatie. Ouders die hiervan gebruik willen maken, dienen dit p.o. aan ons door te geven.

Koningskinderen thuis
Om toch nog íets te kunnen doen voor de kinderen die noodgedwongen thuis moeten blijven, proberen wij een aantal keer per week een live stream te realiseren. Daarin lezen we bijvoorbeeld een sprookje voor, zingen we liedjes en maken we een leuk knutselwerkje met spulletjes die de meeste mensen wel in huis hebben. Wij bereiden dit momenteel voor en zullen u op een later moment concreet informeren hoe dit eruit komt te zien.

Vragen
Wij merken dat sommige ouders vragen hebben over de nieuwe maatregelen i.v.m. de bestrijding van het corona-virus. Deze vragen spelen niet alleen bij onze organisatie. Het ministerie heeft een FAQ gemaakt die u kunt raadplegen.

Wij krijgen vooral de volgende twee vragen van ouders:

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang. 

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja, dus:
– Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
– Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
– U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

Wij hopen u op deze wijze voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

**********

On Sunday March 15th the government announced more stringent measures regarding the fight against the Coronavirus. One of these measures directly affects our sector, but is necessary to prevent further escalation.

Childcare closed, unless you work in a vital position
In concrete terms, it was decided to close all childcare centers from Monday March 16th for at least 3 weeks. Koningskinderen will of course comply with this measure. We only arrange (if possible) childcare for children of parents who work in vital professions, so that they can continue working. In principle, this takes place at the usual location. Parents wish to make use of childcare, must notify this per signature.

Koningskinderen at home
To be able to do something for the children who are forced to stay at home, we try to have a live stream several times a week. For example, we read a fairy tale, we sing songs and we make fun crafts with things that most people have at home. We are currently preparing this and will inform you at a later date what this will look like.

Questions
We noticed that a few parents have questions according to the new measures regarding the fight against the Coronavirus. These questions are not only apply to our organization. The government made a FAQ that you can consult.

The mainly get the following two questions from parents:

What if I work in a crucial profession, but my partner doesn’t?
If you can take care of your child at home, the request is to do this. If this really doesn’t work, you can appeal to the school or childcare.

My child is obliged to stay at home from Monday 16th of March, do I still have to pay for childcare?
Yes, so:
– Pay the invoice for childcare as you always do.
– Do not change anything with the tax authorities for your childcare allowance, so you can keep your right to childcare and the allowance and will  be paid.
– You don’t have to report any changes or cancel your childcare.

We hope to have informed you sufficiently in this way.