Monthly Archives: april 2020

Wij gaan 11 mei weer open! / We are opening again on May 11th!

[English translation below]

Deze week heeft de overheid besloten dat de scholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer (gedeeltelijk) open mogen. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, want we hebben de kinderen de afgelopen periode enorm gemist. De komende periode bereiden we ons voor op een verantwoorde opening van onze locaties.

Om weer goed op te kunnen starten, zetten we hieronder graag een aantal praktische zaken voor u op een rij.

Kinderopvang, BSO en Noodopvang
Het kinderdagverblijf (incl. peuterspeelzaal) gaat 11 mei direct weer volledig van start. Dit betekent dat de kinderen van 0 tot 4 jaar weer worden opgevangen, zoals dat vóór 16 maart ook het geval was.

De kinderen die naar de BSO gaan, mogen eerst alleen nog op de dagen komen dat zij ook naar school gaan. Op de andere dagen is dat nog niet toegestaan en u kunt helaas ook geen extra opvangdagen aanvragen. Hoe dit er precies uit gaat zien, wordt nu uitgezocht. Wij zoeken hierin afstemming met de scholen en zullen u hierover nog nader informeren.

Tot en met 8 mei blijven we alleen geopend voor kinderen van wie in elk geval één van de ouders in een cruciaal beroep werkt. Het uitgangspunt is dat deze opvang voorlopig ook na 11 mei mogelijk blijft. Ditzelfde geldt voor de 24/7 opvang die wij bij onze locatie De Sneeuwkoningin aanbieden.

Veiligheid en hygiëne
Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de opstart zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. We willen u alvast informeren over een aantal praktische zaken. De openstelling zal maatwerk zijn en dit zal de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip hiervoor.

Koningskinderen volgt in alles de richtlijnen van het RIVM. Hierin is o.a. opgenomen dat we onderling 1,5 meter afstand in acht moeten nemen. Hierop uitgezonderd zijn gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar. Wij zullen maatregelen nemen om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren tussen beroepskrachten onderling, ouders onderling en tussen beroepskrachten en ouders. Daarnaast zullen we zoveel als mogelijk de afstand tussen kinderen onderling bewaren en zullen wij ook andere maatregelen treffen om de kans op de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Voor onze medewerkers hebben wij een uitgebreide werkinstructie geschreven. Over de maatregelen die specifiek op uw vestiging van toepassing zullen zijn, zullen wij u op een later moment informeren. Hieronder volgen een aantal algemene maatregelen voor alle locaties:

Wennen en doorstromen
De plaatsing van de kinderen geschiedt op basis van de reguliere planning. Dit betekent dat kinderen die inmiddels in een volgende groep geplaatst zijn, hier ook direct vanaf 11 mei zullen worden opgevangen. Het is goed denkbaar dat sommige kinderen na zo’n lange periode moeite hebben met wennen aan de opvang. Indien wenselijk kunnen er wenmomenten worden afgestemd met de vestigingsmanager. Het is fijn als u, met name de eerste week, paraat staat om uw kind eventueel wat eerder op te halen indien dat nodig mocht zijn.

De week voordat we weer open gaan, zal een medewerker van de vestiging contact met u opnemen om mondeling te bespreken hoe de afgelopen periode thuis geweest is, welke ontwikkeling uw kind heeft doorgemaakt en of er wijzigingen zijn in bijvoorbeeld slaap- en eetgewoontes. Tevens zullen dan de vestiging specifieke afspraken met betrekking tot het brengen en halen worden besproken en horen wij graag of wij uw kind(eren) al kunnen verwachten.

Breng- en haalmomenten
Het brengen en halen van de kinderen zal mogelijk wat meer tijd van u vragen dan u gewend bent. Per vestiging en groep wordt een plan van aanpak opgesteld om de 1,5 meter tijdens het brengen en halen van de kinderen zoveel als mogelijk te kunnen bewaren. Denk hierbij aan speciale looproutes, zodat u andere ouders niet hoeft te kruisen op de trap en in de gang. Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:

 • De haal- ben brengtijden zijn verruimd. U mag uw kind komen brengen tussen 7.30 en 10.00 uur en ophalen vanaf 16.00 uur. Andere tijden zijn in overleg mogelijk.
 • Kinderen worden door slechts één ouder/verzorger per gezin gebracht en gehaald. Dit is bij voorkeur steeds dezelfde persoon, zodat er minder verschillende mensen onze vestigingen bezoeken.
 • Om ook de afstand tussen de ouders/verzorgers en medewerkers te bewaren, willen wij u vragen uw baby bij aankomst bij voorkeur in een box of op een speelkleed in de groep neer te leggen. Ook kunnen de kinderen indien nodig met gestrekte armen aan de medewerkers worden overhandigd.

Overdracht
De overdrachten aan het begin en aan het einde van de dag worden zoveel als mogelijk digitaal via onze app gedaan. Op deze manier kunnen wij ons tijdens het brengen en halen primair richten op het verwelkomen/afscheid nemen van de kinderen. Aan u vragen wij om voorafgaand aan het brengen relevante informatie via de app te versturen (zoals laatste flesje, tot wanneer geslapen en eventueel andere bijzonderheden). De medewerkers zorgen ervoor dat zij de overdracht van de dag naar u versturen, voordat u uw kind weer op komt halen. Lees deze overdracht goed door.

Hygiënemaatregelen
Wij zullen extra hygiënemaatregelen in acht nemen om de kans op eventuele verspreiding van het coronavirus te beperken. Hieronder vindt u enkele maatregelen die wij zullen treffen:

 • Voordat u een van onze vestigingen betreedt, vragen wij u uw handen te desinfecteren. Hiervoor zullen bij de entree desinfectiemiddelen beschikbaar zijn.
 • De opvang zullen wij zoveel mogelijk per groep organiseren en wij zullen proberen onnodig fysiek contact tussen kinderen te vermijden.
 • Voorwerpen die vaak worden aangeraakt, zullen wij meerdere keren per dag schoonmaken.
 • Wij hebben extra aandacht voor de handhygiëne van onze medewerkers en kinderen. Wij zullen de kinderen spelenderwijs hygiënemaatregelen aanleren.
 • Er worden geen handen geschud.

Kinderen en ouders/verzorgers die tot de risicogroep behoren en/of gezondheidsklachten hebben, mogen niet komen. Denk hierbij aan neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (koorts). Ook kinderen van wie de ouders, broertjes/zusjes, of een andere huisgenoot last hebben van dergelijke klachten i.c.m. koorts, mogen niet naar de opvang komen. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mogen de kinderen weer naar de opvang.

Compensatie
U wordt voor de gemaakte kosten voor niet afgenomen kinderopvang tijdens de verplichte sluiting (16 maart t/m 8 mei) volledig financieel gecompenseerd. Ook voor de periode daarna tot en met in elk geval 19 mei volgt compensatie vanuit de overheid. Zie hiervoor onze specifieke berichtgeving op de website, per mail en in onze app.

Natuurlijk willen we allemaal heel graag zo snel mogelijk terug naar de situatie zoals we die gewend waren. Maar zo ver is het helaas nog niet. De komende tijd gaan we stap voor stap samen aan de slag om de kinderen weer een fijne en veilige omgeving te bieden. Met de liefdevolle zorg en aandacht die u van ons gewend bent.

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en willen u nogmaals bedanken voor uw begrip, flexibiliteit en het vertrouwen in onze organisatie. We kijken er naar uit om de kinderen snel weer te zien!

*****

Dear parents/guardians,

This week the government decided that schools and daycare facilities will (partially) open again from May 11th. We are glad with this development because we have missed all the children tremendously. In the coming period, we are preparing a safe opening of our locations.

In order to get started again, we would like to list a number of practical matters below.

Daycare, after school care and emergency care
Our daycare (including playgroup) will start fully again on May 11th. This means that children from 0 to 4 years old will be taken care of as before March 16th.

Children who go to the after school care may only come on the days that they also attend at school. This is not yet permitted on the other days and unfortunately you cannot request additional childcare days. How this will look is now being investigated. We seek coordination with the schools and will inform you further.

Until May 8th, we will only be open for children of whom at least one of the parents works in a crucial profession. The starting point is that this care will continue to be possible after May 11th for the time being. This also applies for the 24/7 care that we offer at the Sneeuwkoningin.

Safety and hygiene
At the moment, hard work is being done to ensure that the start-up runs as smoothly and safely as possible. We would like to inform you about a number of practical matters. The opening will be customized and we will face the necessary challenges. We thank you in advance for your understanding.

Koningskinderen follows the guidelines of RIVM. This includes that we must conform to a distance of 1.5 meters. This excludes families / households and children up to 12 years old. We will take measures to keep as much as possible a  distance of 1.5 meters between professionals, parents themselves and between professionals and parents. In addition, we will keep the distance between children as much as possible and we will take other measures to limit the chance of the coronavirus spreading.

We have written an extensive work instruction for our employees. We will inform you about the measures that will apply specifically to your location later. Below are some general measures for all locations:

Adjustment period and attending a new group
The children will be placed on the regular schedule. This means that children who have now been placed in the following group, they will also be cared for from May 11th. It is understandable that after such a long period some children have difficulty getting used to the childcare. If desired, adjustment times can be coordinated with the location manager. In de first week we recommend to pick up your child earlier if necessary.

The week before we open again, an employee will contact you to evaluate the recent period at home, what development your child has gone through and whether there are changes in, for example, sleeping and eating habits. We will also evaluate if specific arrangements regarding delivery and collection are needed and we would like to hear whether we can already expect your child(ren).

Bring- and collect moments
Bringing and collecting the children may take a little longer than you are used to. An action plan will be made for each location and group to keep the 1.5 meters distance as much as possible during bringing and collection of the children. Think of special walking routes, so that you do not have to cross other parents and in the hallway. In addition, the following principles apply:

 • Bring and collect moments have been extended. You can bring your child between 7.30 am and 10 am and pick up from 4 pm. Other times are possible in consultation.
 • Children are brought and collected by only one parent / caregiver. This is preferably always the same person, so that fewer different people visit our locations.
 • In order to keep distance between the parents / guardians and employees, we would like to ask you to place your baby preferably in a box or a play mat in the group upon arrival. The children can also be handed over to the employees with outstretched arms if necessary.

Handover
Information transfers at the beginning and at the end of the day will be made through our app as much as possible. So we can primarily focus on welcoming / saying goodbye while bringing or collecting the children. We ask you to send relevant information through the app before bringing (such as the last bottle, sleep moments, and any other details). The employees will ensure that they send the day schedule before you pick up your child. Read this transfer carefully.

Hygiene measures
We will take extra hygiene measures to limit the chance of the corona virus spreading. Below you will find some measures that we will take:

 • Before entering one of our locations, we ask you to disinfect your hands. Disinfectants will be available at the entrance.
 • We will organize childcare as much as possible per group and we will try to avoid unnecessary physical contact between children.
 • We will clean objects that are often touched, several times a day.
 • We pay extra attention to hand hygiene of our employees and children. We will teach the children hygiene measures.
 • No hands are shaken.

Children and parents who belong to the risk group and / or have health complaints are not allowed to come. Think of a cold, runny nose, sneezing, sore throat, mild cough and / or increase (fever). Children whose parents, brothers / sisters or other family members suffer from such complaints including fever are not allowed to visit the daycare. If all family members have no more complaints after a period of 24 hours, children are welcome again.

Compensation
During the compulsory closing period (March 16 to May 8), you will be fully financially compensated for the costs incurred for non-purchased childcare. Compensation from the government will also follow for the period at least until May 19th. See our specific reporting on the website, by email and in our app.

Of course we all want to return to the situation as we were used to as soon as possible. In the coming period we will work step by step together to provide the children a pleasant and safe environment. With the loving care and attention that you can expect from us.

We hope to have informed you sufficiently for this moment and would like to thank you again for your understanding, flexibility and confidence in our organization. We are looking forward seeing the children soon again!

With kind regards,
On behalf of  Koningskinderen,

Jelmer Kruyt (general manager)
Nienke Kruyt (operational manager)

Update inzake compensatieregeling kinderopvang kosten (bijgewerkt 4 mei)

[English translation below]

Graag informeren wij u middels dit bericht over de uitwerking van de compensatieregeling voor ouders die kosten maken voor kinderopvang in de periode dat wij gesloten zijn i.v.m. de corona crisis en de weken direct daarna.

Er is op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met zo min mogelijk risico op fouten. De compensatieregeling is nu rond. Met dit bericht lichten we de uitwerking van de regeling toe, en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie. De overheid compenseert i.v.m. de corona crisis in de periode 16 maart – 2 juni de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat € 8,17 per uur en voor bso € 7,02 per uur. Onze uurprijs kan boven dit maximum uurtarief liggen. In dat geval betalen wij u gedurende de sluitingsperiode (t/m 8 mei) dan zelf het verschil terug tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen, inclusief eventuele extra diensten (zoals warme maaltijden bij de bso).

U hoeft in principe niets te doen. U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. Het is onze bedoeling om het bedrag dat u van onze organisatie ontvangt te verrekenen op de facturen voor de maanden mei en juni, of aan u over te maken als u inmiddels bent uitgeschreven/het verschil een tegoed oplevert. Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld in één keer uitbetaald, waarschijnlijk in de maand  juli. Als de kinderopvangsluiting verlengd wordt na 2 juni, wordt de compensatie waarschijnlijk verlengd en vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment.

Wanneer moet u wél zelf actie ondernemen?
U moet wel zelf actie ondernemen wanneer uw inkomen daalt tijdens deze periode. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst. Wanneer uw inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en zal hier later op terugkomen. In de intentieverklaring wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

Wat vragen wij van u?
Wij vragen u om de automatische incasso niet stop te zetten of te storneren en/of uw factuur handmatig te betalen, ook al maakt u op dit moment geen gebruik van de kinderopvang. Er zijn meerdere redenen dat we u vragen om de rekening tóch te betalen:

 1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in vitale beroepen.
 2. U kunt er zeker van zijn dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt.
 3. Wij kunnen uw plek in de kinderopvang behouden.
 4. Op deze manier kunnen we – wanneer de kinderopvang weer open gaat – de draad snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde medewerkers.

Ook als u nu geen gebruik kunt maken van de opvang krijgt u de gemaakte kosten in zijn geheel terug. Mocht u de incasso hebben stopgezet dan verzoeken we u alsnog de factuur of facturen te betalen. Mocht dit niet lukken, dan vragen we u met ons contact op te nemen.

Kortom:

 • Als u uw facturen heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage tot aan het max. fiscale uurtarief van de overheid terug. De overheid kijkt hiervoor naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn. Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort aan het einde van de periode dat de corona maatregelen van kracht zijn.
 • Koningskinderen betaalt u gedurende de sluitingsperiode (t/m 8 mei) het deel van uw eigen bijdrage terug wat bestaat uit het bedrag dat u aan ons betaalt boven het maximum uurtarief.
 • Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang – ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra te betalen.
 • U hoeft niets te doen tenzij uw inkomen daalt, dan vragen wij u dit door te geven aan de Belastingdienst.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de FAQ van de overheid.

Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijkt van vertrouwen in onze organisatie. We wensen iedereen veel sterkte toe, we missen de kinderen heel erg en zijn blij om u en uw kind binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te zien! Uiteraard zullen wij u weer informeren, als dat nodig is.

*****

We would like to inform you about the details of the financial arrangement in compensation for parents who are incurring childcare costs during the closing period of our facilities, due to the corona crisis.

On a national level, hard work went into elaborating this compensation arrangement. This arrangement took time because the government and childcare organizations were striving for an arrangement that was as simple as possible: little extra work for parents and childcare organizations, guaranteed privacy for parents while minimizing the risk of error. The compensation arrangement is now final and we would like to clarify what you can expect from us. This way you know where you stand financially.

The invoice for childcare always consists of several parts. You will be reimbursed part of the costs for childcare through the childcare allowance and part of it is for your own account that is the personal contribution. You pay the entire amount of the invoice to us as a childcare organization. The government compensates in connection with the corona crisis for the period March 16 – June 2, the personal contribution of parents up to the maximum hourly rate that the Tax and Customs Administration applies. For childcare facilities and kindergarten, this is € 8.17 per hour and for after school care € 7.02 per hour. Our hourly rate may be above this maximum hourly rate. In that case, we will refund the difference between the maximum hourly rate and the hourly rate that we charge, including any additional services (such as hot meals provided at the after school care).

You don´t have to do anything. The government does not require information from you. The reimbursement will be integrated on the invoice of May and June. In case the contract has ended, or the difference adds up to a net positive sum, we will transfer the money directly. The Social Insurance Bank (Sociale Verzekeringsbank, SVB) will transfer the amount you are owed by the Dutch government. The SVB will transfer the money to the same account on which you receive your childcare benefit. You will receive a confirmation of the exact amount. The amount will be transferred in a single transaction probably in July. If the childcare closure will be extended after June 2nd, compensation is likely to be extended and payment over this period will be made at once at a later date.

When do you have to take action?
You have to take action if your income falls during the period that childcare facilities are closed. If this is the case, you have to notify the tax authorities (Belastingdienst) as soon as possible. If your income drops, your childcare benefit increases. This increase can be processed by the tax authorities before the next payment.

Do you not receive childcare benefit?
It is not clear yet if the government will compensate parents who do not receive childcare benefit and who fully pay for daycare. The government is looking into the possibilities. The declaration of intent mentions “all parents” so we operate under the assumption that a satisfactory arrangement will be made.

What do we ask from you?
We ask you not to stop or reverse collection of payment, even though you are not using childcare facilities at this moment. There are several reasons to continue payment:

 1. This enables us to facilitate emergency childcare for parents in vital sectors.
 2. You can be certain to keep your right to childcare.
 3. We can keep you place in our facility.
 4. This way we can restart daycare fast when facilities open again. And your child(ren) can be placed in a familiar group with familiar pedagogical staff.

If you are currently not using our facilities, you will be financially compensated in full. In case you have stopped or reversed collection of payment, we ask you to pay the invoice (s). If this is not possible, please contact us.

In short:

 • If you have paid the invoices, you will receive your personal contribution up to the maximum hourly rate that the Tax and Customs Administration compensates. The government will use your records from the tax authorities. The amount from the government will be transferred in one single transaction when the corona measures will end.
 • Koningskinderen will reimburse the closing period (up to May 8th) part of your personal contribution which consists of the amount that you pay above the maximum hourly rate.
 • Emergency childcare is free of charge. Parents, who use our emergency daycare, will not be charged extra. Even if the amount of hours exceed the hours in the contract.
 • You do not have to do anything, unless your income drops. In this case, you will have to notify tax authorities.

For more information, see the FAQ at the government’s website.

In closing, we would like to take this opportunity to thank you for your support, understanding and warm messages in the last month. We find ourselves in strange times, but the level of involvement and kindness from you, is heartwarming and shows trust in our organization. We wish everybody well. We miss all the children dearly and we hope to welcome them once more in good health, when we are able to open our doors again.

Koningskinderen start nacht- en weekendopvang i.v.m. corona-crisis

Op verzoek van de gemeente Gooise Meren, zal Koningskinderen in Naarden – naast de huidige ‘noodopvang’ – ook avond-, nacht- en weekendopvang gaan organiseren. Deze opvang vindt plaats buiten de reguliere openingstijden en is bedoeld voor kinderen van ouders met vitale beroepen, die door hun werk op deze momenten niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Net als bij de noodopvang, mogen hier alleen kinderen komen die zelf geen gezondheidsklachten hebben.

Slapen in sprookjesstijl
Koningskinderen zou Koningskinderen niet zijn als de kinderen zich tijdens de nachtopvang niet in een sprookje zouden wanen. Zo kunnen de kinderen kiezen of zij als ridder, draak of prinses naar dromenland gaan en ontbreekt het hen niet aan een comfort! Operationeel directeur Nienke Kruijt: “In deze moeilijke, onwerkelijke periode proberen wij het voor de kinderen die hier komen te overnachten zo aangenaam mogelijk te maken. Ik ben er trots op dat wij dit in een heel kort tijdsbestek hebben kunnen neerzetten, met dank aan o.a. NH Hotels voor het beschikbaar stellen van de bedden, Snurk Amsterdam voor het beddengoed en Naïf voor hun verzorgingsproducten.”

De 24/7 opvang gaat per direct van start, voor zover daar vraag naar is. De opvang vindt belangeloos plaats bij de vestiging ‘De Sneeuwkoningin’, waar de medewerkers van Koningskinderen graag hun steentje bijdragen in deze moeilijke tijd. De 24/7 opvang is net als de ‘noodopvang’ kosteloos en tevens opengesteld voor ouders die geen klant zijn bij Koningskinderen. Ouders kunnen hier meer informatie vinden over aanmelden en onze werkwijze bij 24/7 opvang, of bellen naar 035-6910300.

Sluiting kinderdagverblijven i.v.m. corona verlengd

For English see below

Beste ouders/verzorgers,

We zitten inmiddels in de derde week waarin o.a. scholen en kinderopvang voor de meeste kinderen gesloten zijn. We zijn ons ervan bewust dat we veel van jullie vragen. Bedankt voor jullie begrip en de vele warme reacties die wij ontvangen.

Sluiting verlengd t/m 28 april
Afgelopen dinsdag maakte het kabinet bekend hoe de corona maatregelen eruit gaan zien na volgende week maandag, 6 april. De regering kondigde aan dat de sluiting van kinderopvang in ieder geval wordt verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat onze vestigingen alleen geopend blijven voor noodopvang aan ouders werkzaam in de vitale beroepen.

Compensatieregeling loopt door
Als gevolg van de verlenging van de sluiting van de kinderopvang, zal ook de compensatieregeling voor ouders worden verlengd tot en met in ieder geval 28 april. Ouders worden zo lang de sluiting duurt, volledig financieel gecompenseerd. Voor de concrete uitvoering van deze regeling wachten wij nog op ’t Rijk, maar het is de verwachting dat we daar snel toe kunnen overgaan.

Koningskinderen zet 24/7 locatie op
Op verzoek van de gemeente Gooise Meren, zullen wij in Naarden bij onze vestiging De Sneeuwkoningin ook nacht- en weekendopvang gaan organiseren. Daar kunnen kinderen terecht van ouders met vitale beroepen, die door hun werk op deze momenten niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Net als bij de noodopvang, mogen hier alleen kinderen komen die zelf geen gezondheidsklachten hebben (verkouden/loopneus, hoesten en/of koorts). Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met onze afd. Planning.

Ouders die hun kinderen momenteel naar de noodopvang brengen, vragen wij nogmaals om bij het halen en brengen de hygiëne maatregelen in acht te nemen en bij de overdracht een afstand van 1,5 meter tot onze medewerkers aan te houden.

Koningskinderen thuis
Om voor de thuisblijvers toch nog iets te kunnen doen, plaatsen wij regelmatig voorleesfilmpjes en diverse knutsel- en tekenactiviteiten op onze speciaal hiervoor opgezette webpagina ‘Koningskinderen thuis’ en op het bijbehorende Youtube kanaal. Ook zullen onze BSO chauffeurs binnenkort iets leuks voor de kinderen bij u thuis afleveren.

Nogmaals dank voor uw begrip voor deze situatie. Zodra er weer nieuws is, zullen wij u daarover informeren.

Met vriendelijke groet,
Namens Koningskinderen,

Jelmer Kruyt, alg. directeur
Nienke Kruyt, operationeel directeur

************************

Prolonged closure of daycares due to corona.

Dear parents/caretakers,

We are now in the third week in which schools and daycare facilities are closed to most children. We realise that this is asking a lot. We want to take this opportunity for your understanding and the warm reactions we received.

Closure prolonged until April 28th
Last Tuesday the government announced the measures that will be taken after April 6th, concerning the corona crisis. The government announced that daycare facilities will be closed through April 28th. This means that our facilities will only be open to those children whose parents are working in vital sectors.

Financial compensation prolonged
Due to the prolonged closure of daycare facilities, the financial compensation will also be prolonged through at least April 28th. Parents will be financially compensated as long as the closure is in effect. We expect concrete measures from the government soon.

Koningskinderen will provide 24/7 daycare
The municipality of Gooise Meren has requested Koningskinderen to provide 24/7 daycare at our location The Sneeuwkoningin in Naarden. This service is for children whose parents are working in vital sectors and need this service to do so. This service can only be used for children without health complaints (e.g. cold/running nose, cough and/or fever). If you would like to use this service, contact our planning department.

We ask parents who are using our service to uphold the hygiene measures and to keep a distance of 1,5 meters to our employees.

Koningskinderen at home
For those children staying at home, we regularly upload reading videos, tinkering and drawing activities at our website ‘Koningskinderen thuis’ and at the corresponding Youtube kanaal. Also, our after school care drivers will be delivering a small present for the children at your home in the coming days.

We want to take this opportunity to thank you again for your understanding. We will do our best to keep you updated.

Kind regards,
On behalf of Koningskinderen,

Jelmer Kruyt, general manager
Nienke Kruyt, operational manager