Monthly Archives: maart 2020

Voor alle thuisblijvers is er nu “Koningskinderen Thuis” en pedagogische ondersteuning!

Beste ouders/verzorgers,

Sinds wij onze vestigingen noodgedwongen hebben moeten sluiten i.v.m. de corona-crisis, hebben wij hard gewerkt aan een leuk programma voor thuis. En dat is gelukt! Daarnaast willen wij ouders ook een helpende hand bieden bij eventuele pedagogische vraagstukken die in deze tijd kunnen spelen.

Klik hier om naar de speciale pagina van “Koningskinderen Thuis” te gaan: https://www.konings-kinderen.nl/thuis/ 

Met vriendelijke groet,
Namens Koningskinderen,

Louise Schlimmer, pedagoog
Cisca Philipse, kunstzinnig therapeut

Belangrijke aanvullende informatie i.v.m. corona-sluiting

[English below]

In verband met de bestrijding van het corona-virus, heeft het kabinet besloten om kinderopvang en onderwijs tijdelijk voor bijna iedereen te sluiten. Wij merken dat dat bij sommige ouders wat vragen oproept. Daarom voorzien wij u middels dit bericht van aanvullende informatie m.b.t. de ontstane situatie.

Om het besmettingsrisico te verkleinen, zijn onze vestigingen op dit moment alleen toegankelijk voor ouders met vitale beroepen. Zij moeten nu alle ruimte krijgen om ons door deze moeilijke tijden heen te loodsen. Om daarna zo veel mogelijk ons normale leven weer op te kunnen oppakken, is het belangrijk dat onderwijs, scholen en bedrijven nog overeind staan. Het kabinet spant zich ervoor in om dit te bereiken en heeft daarom bevolen dat er in de kinderopvang een soort pauzefase ontstaat waarbij alles gelijk blijft:

  • Contracten tussen ouders en kinderopvang organisaties blijven geldig
  • Pedagogisch medewerkers krijgen gewoon doorbetaald, ook als zij thuis moeten blijven
  • Ouders blijven de kinderopvangtoeslag ontvangen van de overheid
  • Ouders blijven de facturen betalen aan de kinderopvang organisaties.

Dit laatste punt geeft begrijpelijkerwijs de meeste vragen. Veel kinderen kunnen nu geen gebruik maken van de kinderopvang en toch moeten de eigen bijdrages betaald worden. Ook als ouders zelf (tijdelijk) financieel geraakt worden door deze crisis. Belangrijk hierbij is dat door de overheid is toegezegd dat ouders voor de eigen bijdrage gecompenseerd zullen worden, dit wordt op dit moment door het ministerie uitgewerkt. Zie ook het bericht hierover van de NOS.

Om ook de noodopvang te kunnen blijven verzorgen die nu zo hard nodig is, vragen wij u daarom met klem om de plaatsingsovereenkomst onveranderd in stand te houden. U ontvangt om die reden ook ‘gewoon’ de factuur voor de volgende maand van ons.

Hieronder volgt ter verduidelijking van bovenstaande nog aanvullende informatie van de diverse instanties die hierbij betrokken zijn:

Brief gemeente
In deze brief legt de gemeente uit hoe de noodopvang werkt en welke rol de gemeente daarin heeft.

Klik hier om de brief van Gemeente Gooise Meren te lezen
Klik hier om de brief van Gemeente Hilversum te lezen
Klik hier om de brief van Gemeente Huizen te lezen
Klik hier om de brief van Gemeente Laren te lezen


Brief brancheorganisaties
In deze brief leggen de grote brancheorganisaties ouders uit waarom zij hun facturen aan de kinderopvang moeten blijven betalen en dat er op korte termijn een compensatieregeling volgt om in de kosten van de eigen bijdrage te voorzien.

Klik hier om de brief te lezen


Brief Staatssecretaris Van Ark
In deze brief steekt de Staatssecretaris alle betrokkenen een hart onder de riem en geeft zij aan dat er hard gewerkt wordt aan een compensatieregeling voor de eigen bijdrage die ouders nu moeten blijven betalen aan de kinderopvang.

Klik hier om de brief te lezen


FAQ en Informatieposter Rijksoverheid

Klik hier om naar de FAQ te gaan
Klik hier om de informatieposter te bekijken

 

We zijn enorm trots op onze medewerkers, die zich heel hard inzetten om de noodopvang te realiseren voor de kinderen van ouders met vitale beroepen. We waarderen ook de rust, het begrip en de medewerking van alle ouders, waaronder u. En natuurlijk hopen we dat wij snel weer de deuren kunnen openen voor alle kinderen.

Ons kantoorteam is per e-mail goed bereikbaar voor vragen, waarbij wij prioriteit geven aan het organiseren van de noodopvang. Wij proberen die op al onze locaties te continueren voor ouders met vitale beroepen.

************

Due to the fight against the corona virus, the government has decided to temporarily close childcare and education for almost everyone. We have noticed that this raises some questions for some parents. Therefore we provide you additional information regarding the situation that has arisen.

To reduce the risk of infection, childcare is currently only accessible to parents with vital professions. They must now be given every opportunity to guide us through these difficult times. In order to be able to resume normal life as much as possible after this unreal period, it is important that education, schools and companies are still standing. The cabinet is committed to achieve this and has therefore ordered that a kind of pause phase is created in childcare, where everything remains the same:

  • Contracts between parents and childcare organizations remain valid
  • Pedagogical employees will continue to be paid, even if they have to stay at home
  • Parents will continue to receive the childcare allowance from the government
  • Parents continue to pay the bills to the childcare organizations.

The latter point understandably raises most questions. Many children are now unable to use childcare and yet their own contributions have to be paid. Even if parents themselves are (temporarily) financially affected by this crisis. It is important that the government has promised that parents will be compensated for the personal contribution, which is currently being worked out by the ministry. See also the news message about this, from NOS.

In order to also be able to continue to provide the emergency care that is now so urgently needed, we therefore urge you to maintain the (unchanged) placement agreement. Therefore you will also receive the invoice for the following month from us.

Below is an explanation of the above additional information from the various bodies involved. Links are only available in Dutch.

Letter from the municipality
In this letter, the municipality explains how the emergency shelter works and what role the municipality has in this.

Klik hier om de brief van Gemeente Gooise Meren te lezen
Klik hier om de brief van Gemeente Hilversum te lezen
Klik hier om de brief van Gemeente Huizen te lezen
Klik hier om de brief van Gemeente Laren te lezen


Letter from the industry organizations
In this letter, the large sector organizations explain to parents why they should continue to pay their bills to childcare and that a compensation scheme will follow in the short term to cover the costs of the personal contribution.

Klik hier om de brief te lezen


Letter of State Secretary Van Ark
In this letter, the Secretary of State supports everyone involved and she indicates that hard work is being carried out on a compensation scheme for the personal contribution that parents must now continue to pay to childcare.

Klik hier om de brief te lezen


FAQ and National Government Information Poster 

Klik hier om naar de FAQ te gaan
Klik hier om de informatieposter te bekijken

We are extremely proud of our employees, who work very hard to realize emergency care for the children of parents with vital professions. We also appreciate the peace, understanding and cooperation of all parents, including you. And of course we hope that we can open soon again for all children.

Our office team is easily accessible by e-mail for questions, where we give priority to organizing the emergency care. We try to continue this at all our locations for parents with vital professions.

Belangrijk bericht i.v.m. corona: vestigingen gesloten

[English translation below]

Zondag 15 maart heeft de regering opnieuw aangescherpte maatregelen aangekondigd i.v.m. de strijd tegen het corona-virus. Een van deze maatregelen raakt onze sector direct, maar is noodzakelijk om een grotere escalatie te voorkomen.

Kinderopvang gesloten, tenzij u werkt in een vitale functie
Concreet is besloten om vanaf maandag 16 maart alle kinderopvangcentra te sluiten voor de duur van in elk geval 3 weken. Koningskinderen zal uiteraard gehoor geven aan deze maatregel. Alléén voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, wordt door ons (zo mogelijk) opvang geregeld, zodat zij kunnen blijven werken. Deze opvang vindt in principe plaats op de gebruikelijke locatie. Ouders die hiervan gebruik willen maken, dienen dit p.o. aan ons door te geven.

Koningskinderen thuis
Om toch nog íets te kunnen doen voor de kinderen die noodgedwongen thuis moeten blijven, proberen wij een aantal keer per week een live stream te realiseren. Daarin lezen we bijvoorbeeld een sprookje voor, zingen we liedjes en maken we een leuk knutselwerkje met spulletjes die de meeste mensen wel in huis hebben. Wij bereiden dit momenteel voor en zullen u op een later moment concreet informeren hoe dit eruit komt te zien.

Vragen
Wij merken dat sommige ouders vragen hebben over de nieuwe maatregelen i.v.m. de bestrijding van het corona-virus. Deze vragen spelen niet alleen bij onze organisatie. Het ministerie heeft een FAQ gemaakt die u kunt raadplegen.

Wij krijgen vooral de volgende twee vragen van ouders:

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang. 

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja, dus:
– Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
– Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
– U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

Wij hopen u op deze wijze voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

**********

On Sunday March 15th the government announced more stringent measures regarding the fight against the Coronavirus. One of these measures directly affects our sector, but is necessary to prevent further escalation.

Childcare closed, unless you work in a vital position
In concrete terms, it was decided to close all childcare centers from Monday March 16th for at least 3 weeks. Koningskinderen will of course comply with this measure. We only arrange (if possible) childcare for children of parents who work in vital professions, so that they can continue working. In principle, this takes place at the usual location. Parents wish to make use of childcare, must notify this per signature.

Koningskinderen at home
To be able to do something for the children who are forced to stay at home, we try to have a live stream several times a week. For example, we read a fairy tale, we sing songs and we make fun crafts with things that most people have at home. We are currently preparing this and will inform you at a later date what this will look like.

Questions
We noticed that a few parents have questions according to the new measures regarding the fight against the Coronavirus. These questions are not only apply to our organization. The government made a FAQ that you can consult.

The mainly get the following two questions from parents:

What if I work in a crucial profession, but my partner doesn’t?
If you can take care of your child at home, the request is to do this. If this really doesn’t work, you can appeal to the school or childcare.

My child is obliged to stay at home from Monday 16th of March, do I still have to pay for childcare?
Yes, so:
– Pay the invoice for childcare as you always do.
– Do not change anything with the tax authorities for your childcare allowance, so you can keep your right to childcare and the allowance and will  be paid.
– You don’t have to report any changes or cancel your childcare.

We hope to have informed you sufficiently in this way.